Znajdujesz się w: ATP Inne

System obsługi komunikacji i transportu
(System OKT) 


Moduł ZARZĄDZANIE SYSTEMEM - Lista użytkowników systemu
 [Powrót do spisu treści]

 

Zadaniem opcji jest umożliwienie zarządzania użytkownikami systemu i zasadami dostępu do systemu. Opcje może obsługiwać użytkownik posiadający status administratora.

 

Obsługa opcji (patrz rysunek):

 1. Klawisz "Nowy wpis" - umożliwia dopisanie nowego użytkownika systemu.
 2. Klawisz "Edycja" - umożliwia poprawiane danych użytkownika istniejącego w systemie.
 3. Klawisz "Akceptacja" - zapisuje na sererze dane wprowadzane w opcji "Nowy wpis" lub poprawianych w opcji "Edycja".
 4. Klawisz "Rezygnacja" - nie zapisuje danych wprowadzonych w opcji "Nowy wpis" lub poprawianych w opcji "Edycja" jest to wycofanie się z wpisywania nowego użytkownika systemu lub wycofanie się ze zmian dokonanych w użytkowniku istniejącym w systemie.
 5. Lista użytkowników systemu - zawiera nazwisko i imię każdego użytkownika oraz jego status dostępu do danych systemu (operator, administrator). Użytkownik aktualnie zalogowany do systemu podświetlany jest tłem żółtym.
 6. Historia pracy w systemie - zawiera daty i godziny zalogowania się do systemu i wylogowania się z systemu.
 7. Blok edycyjny uaktywniany po nacisnięciu klawisza "Nowy wpis" (dla nowego użytkownika) lub "Edytuj" (dla poprawienia danych istniejącego w systemie użytkownika). Blok ten zawiera:
  • nazwisko, imię i status i symbol użytkownika systemu,
  • dane kontaktowe użytkownika systemu (telefon, faks, telefon komórkowy i email),
  • identyfikator użytkownika i haso dostępu do systemu,
  • użytkownik aktywny (tak/nie) - TAK oznacza, że użytkownik jest dopuszczony do systyemu i może go obsługiwać; NIE - oznacza, że użytkownik jest zablokowany i nie ma dostepu do systemu.
  • jednostka organizacyjna - informuje do jakiej grupy należy użytkownik systemu (ATiP - pracownik Akademii Transportu i Przedsiębiorczości, Urząd - pracownik urzędu; Przewoźnik - grupa przewoźników).
  • klawisz "Uprawnienia" (widoczny tylko dla administratora systemu) - służy do uruchamiania opcji przydzielania zakresu i praw dostępu użytkownika do poszczególnych opcji systemu.
 8. Blok filtrów - służy do wyszukiwania określonego użytkownika systemu wg następujących kryteriów:
  • operatorzy (użytkownicy aktywni, nieaktywni, ogółem),
  • Jednostka organizacyjna (ATiP, urzędy, przewoźnicy, ogółem),
  • nazwisko i imię użytkownika systemu,
  • data od-do logowania się użytkownika systemu.
 9. Wyjście - umożliwia zakończenie pracy z modułem systemu.

 [POWRÓT DO SPISU TREŚCI]

 

 • nazwisko, imię i status i symbol użytkownika systemu,
 • dane kontaktowe użytkownika systemu (telefon, faks, telefon komórkowy i email),
 • identyfikator użytkownika i haso dostępu do systemu,
 • użytkownik aktywny (tak/nie) - TAK oznacza, że użytkownik jest dopuszczony do systyemu i może go obsługiwać; NIE - oznacza, że użytkownik jest zablokowany i nie ma dostepu do systemu.
 • jednostka organizacyjna - informuje do jakiej grupy należy użytkownik systemu (ATiP - pracownik Akademii Transportu i Przedsiębiorczości, Urząd - pracownik urzędu; Przewoźnik - grupa przewoźników).
 • klawisz "Uprawnienia" (widoczny tylko dla administratora systemu) - służy do uruchamiania opcji przydzielania zakresu i praw dostępu użytkownika do poszczególnych opcji systemu.