Znajdujesz się w: ATP Inne

System obsługi komunikacji i transportu
(System OKT) 


Moduł BAZY DANYCH - Miejscowości - Przeszukiwanie (filtrowanie)
 [Powrót do spisu treści]  [Powrót do modułu BAZ DANYCH]  [Powrót do opcji MIEJSCOWOŚCI]

Zakładka "ZESTAWIENIE MIEJSCOWOŚCI" - Filtr przeszukliwania miejscowości

 Rys. 1 - Ekran główny bazy miejscowości

Zadaniem filtrów jest przeszukiwanie bazy miejscowości wg określonych kryteriów.Wstawienie w pola filtrów jednej lub więcej informacji i naciśnięcie klawisza "Filtruj dane" spowoduje wyświetlenie tylko tych miejscowości, które spełniają założone w filtrze warunki.

 

Baza miejscowości posiada 3 zakładki filtrowania:


Rys.2 - Zakładka filtracyjna 1

Wykaz pól filtracyjnych zakładki 1 (patrz rys.2):

 1. Województwo - wybiera miejscowości znajdujące się we wskazanym województwie. Województwo wybierane jest z listy uruchamienej przez nacisnięcie klawiszem ze znakiem trójkąta na końcu pola do wprowadzania nazwy wojewóztwa.
 2. Powiat - wybiera miejscowości znajdujące się we wskazanym powiecie. Powiatu nie wpisuje się ręcznie tylko wybiera z bazy powiatów. Aby przejść do bazy powiatów należy nacisnąć ikonę kartki na końcu pola do wprowadzania powiatu.
 3. Miejscowość - wyszukuje wskazaną miejscowść w bazie.
 4. Rodzaj miejscowości:
  • ogółem - nie powoduje żadnego filtrowania miejscowości,
  • stolica województwa - wyszukuje miejscowości będące siedzibami władz wojewódzkich,
  • stolica powiatów - wyszukuje miejscowości, w których zlokalizowane są starostwa,
  • stolica gminy - wyszukuje miejscowości będące siedzibami władz gminnych.
 5. Powiązanie z bazą GUS (filtr sprawdzający kompletność bazy miejscowości - patrz rys.1 kolumna "Kod wg GUS"):
  • ogółem - nie powoduje filtrowania,
  • jest - wyświetla miejscowości mające przypisany kodu GUS ,
  • brak - wyświetla miejscowości nie mające przypisanego kodu GUS (jeżeli baza jest kompletna to takich pozycji nie powinno być w bazie). 


Rys.3 - Zakładka filtracyjna 2 (zakładka sprawdzająca kompletność bazy miejscowości).

Wykaz pól filtracyjnych zakładki 2 - Powiązania miejscowości z przystankami i liniami autobusowymi

 1. do miejscowości przypisano przystanki - wyświetla miejscowości, które powiązane są z przynajmniej jednym przystankiem  autobusowym,
 2. do miejscowości nie przypisano przystanków - wyświetla miejscowości, do których nie przypisano żadnych przystanków autobusowych,
 3. występujące na aktywnych liniach autobusowych - wyświetla miejscowości zlokalizowane na aktualnych liniach autobusowych ewidencjonowanych w systemie,
 4. występujące tylko na nieaktywnych liniach autobusowych - wyświetla miejscowości zlokalizowane tylko na nieaktywnych liniach autobusowych, czyli liniach oznaczonych jako nieaktualne - to oznacza, że wyświetlone miejscowości chwilowo nie posiadają żadnej komunikacji autobusowej,
 5. nie występujące na liniach autobusowych - wyświetla miejscowości, do których nie dociera żadna komunikacja autobusowa,
 6. ogółem - brak filtrowania bazy miejscowości.

Rys.4 - Zakładka filtracyjna 3 (zakładka sprawdzająca kompletność bazy miejscowości).

Wykaz pól filtracyjnych zakładki 2 - Miejscowości, w których uwzględniono połączenia lokalne (połączenia w granicach obszaru miejscowości, np. komunikację miejską).

 1. tak - wyświetla miejscowości, dla których w systemie ujęta jest komunikacja lokalna,
 2. nie - wyświetla miejscowości, dla których w systemie nie ewidencjonuje się komunikacji lokalnej,
 3. ogółem - brak filtrowania bazy miejscowości . 

Dane filtrujące do przeszukiwania bazy miejscowości można wprowadzać w jednej lub w kilku zakładkach jednocześnie. Wszyskie wprowadzone do filtra dane działają na zasadzie koniuncji, co oznacza, że wyświetlone zostaną tylko te miejscowości, które spełniają wszystlkie wprowadzone do filtra informacje.


Jak przeszukiwać bazę?:

 1. Wpisz do filtra jedną lub więcej informacji filtrujących.
 2. Naciśnij klawisz filtrowania "Filtruj dane".
 3. Oglądaj wyniki filtrowania na liście miejscowości.

 [POWRÓT DO SPISU TREŚCI]  [Powrót do modułu BAZ DANYCH]  [Powrót do opcji MIEJSCOWOŚCI]