Znajdujesz się w: ATP O nas

 

WYKSZTAŁCENIE: wyższe techniczno-ekonomiczne
1. Politechnika Częstochowska, Wydział Budowy Maszyn
1967-73 magister inżynier
2. Uniwersytet Szczeciński, Wydział Transportu 1995 doktor nauk ekonomicznych
3. Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie 1998-99 ekspert w zakresie ruchu drogowego i wypadków drogowych

INNE UPRAWNIENIA:
1. Rzeczoznawca techniki samochodowej i ruchu drogowego 1982
2. Ekspert od ruchu adrowego i analizy wypadków drogowych 1996
3. Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników drogowych (krajowy i międzynarodowy CPC) 2002
4. Doradca DGSA 2002
5.

Certyfikat IRU Academy (Certificate of Proffesional Competence in accordance with the IRU Academy training, testing

and diploma standards in national and internatiional road haulage and passenger transport)

2004
6. Certyfikat ISO 9000:2000 (audytor wiodący) (BSI Management Systems) 2004
7. Trener ECO-Driving (ceryfikat unijny) 2005
8. Certyfikat Siemens-VDO (wykładowca tachografu cyfrowego) 2005
9. Certyfikat oceny ryzyka zawodowego (BSI Management Systems) 2005

Więcej [+]

ZNACZĄCE WYRÓŻNIENIA BRANŻOWE:
1. Mandat zaufania Komendy Głównej Policji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
2002
2. Dyplom uznania Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych w Bydgoszczy za przeprowadzenie procesu certyfikacji i współpracę z przewoźnikami. 2004
3. List gratulacyjny Spółdzielni Pracy "OŚWIATA" w Katowicach.
2004
4. Dyplom uznania miesięcznika "Spedycja-Transport-Logistyka" oraz Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych za wejście do finału konkursu "Osoba Przyjazna Logistyce".
2005
5. List referencyjny Spółdzielni Pracy "OŚWIATA" w Katowicach pt. "Wysoka jakość gwarancją rozwoju firmy" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.
2006-2007
6. Wpis do szwajcarskiej encyklopedii osobistości Who is Who?.
2008

Więcej [+]

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ:
1. Fabryka Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej
  specjalista kontroli
2. Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej
w Częstochowie
od 1974 r. kierownik działu
od 1975 r. z-ca dyr. d/s techn.
od 1981 r. dyrektor
3. Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie
od 1992 r. pracownik naukowy
od 1995 r. kierownik zakładu
4. Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Warszawie od 2005 r prezes

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
W latach 1993-2005:
1. Uczestnik projektu PHARE w zakresie centralnej ewidencji pojazdów i kierowców (feasibility study),
2. Uczestnik projektu unijnego ECO_DRIVING (finansowanego przez Rząd Holenderski) w zakresie ekonomicznej i ekologicznej eksploatacji pojazdów samochodowych,
3. Uczestnik 7 projektów naukowo-badawczych Komitetu Badań Naukowych, w tym w dwóch na stanowisko kierownika projektu, dotyczących modeli rezerwacji miejsc rozkładów jazdy w komunikacji pasażerskiej, modeli przewozów w spedycji drogowej, elektronicznej wymiany dokumentów w transporcie drogowym, przewozów materiałów niebezpiecznych, kosztów logistycznych w transporcie drogowym,  inteligentnych pojazdów (system europejski OBD II), organizacji inspekcji transportu drogowego,
4. Kierownik lub uczestnik ponad 20 projektów badawczych (na zlecenie Ministra Transportu oraz Komitetu Badań Naukowych) dotyczących  przewozów materiałów niebezpiecznych, szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców, zarządzanie koncesjami na międzynarodowe przewozy pasażerskie, kontroli transportu drogowego, komunikacji pasażerskiej (rozkłady jazdy), integracji z Unią Europejską w sprawie regulacji polskiego rynku transportowego, dopuszczania do zawodu przewoźnika, programu edukacyjnego dla polskich przewoźników drogowych), certyfikacji przewoźników drogowych, kosztó logistycznych w transporcie.
5. Projektant lub współprojektant ponad wielu systemów informatycznych w zakresie logistyki i spedycji drogowej, komunikacji pasażerskiej i rozkłądów. jazdy, przewozów materiałów niebezpiecznych, szkolenia i egzaminowania kierowców w przewozach materiałów niebezpiecznych, szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców (prawa jazdy),  dopuszczania do zawodu przewoźnika, szkolenia kierowców zawodowych, katalogu marek i typów pojazdów dla potrzeb centralnej ewidencji pojazdów i kierowców, tachografu analogowego i cyfrowego i innych.
6. Trener realizacji projektu wspófinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i prowadzonego przez Spółdzielnię Pracy "OSWIATA" w Katowicach pt. "Wysoka jakość usług gwarancją rozwoju firmy" (2006-2007).
7. Trener realizacji projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i prowadzonego przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie pt. "Szkolenie dla kadry zarządzającej MŚP w sektorze transportu drogowego" (2006-2008).

 

UMIEJĘTNOŚCI:
1. Programy szkolenia i materiały prezentacyjne niezbędne do prowadzenia wykładów,
2. Praktyka w prowadzeniu szkoleń, wykładów i wygłaszania referatów,
3. Organizowanie przedsięwzięć projektowych i wdrożeniowych,
4. Organizowanie pracy i zarządzane ludźmi w grupach,
5. Posługiwanie sie sprzętem komputerowym i medialnym oraz programami użytkowymi (Microsoft WORD, EXCEL, Power Piont, poczta elektroniczna, aplikacje internetowe, programy graficzne, programy zarządzania projektami itp.),
6. Programowanie graficzne i bazodanowe.

 

WDROŻENIA:
1. Ogólnopolski system egzaminowania kandydatów na kierowców w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego (1998-2000) składający się z 7 modułów: systemu obsługi biura przyjęć kandydatów na kierowców, systemu egzamino¬wa¬nia, centralnej statystyki, systemu obsługi egzaminów praktycznych, systemu obsługi reklamacji oraz centralnego banku pytań egzaminacyjnych i centralnej ewidencji ośrodków szkolenia kierowćów i instruktorów nauki jazdy - dotychczas system wykorzystano do egzaminowania ok. 7 milionów kandydatów na kierowców.
2. Proces certyfikacji kompetencji zawodowych przewoźników drogowych (1999-2004) oraz centralnej ewidencji pytań egzaminacyjnych – dotychczas system wykorzystano do egzaminowania ok. 90 tysięcy przewoźników.
3. Centralna ewidencja świadectw homologacji typów pojazdów (2000-2001).
4. System obsługi logistyki i spedycji samochodowej (1999-2001).
5. System przygotowania przewozów materiałów niebezpiecznych (1998).
6. System obsługi szkolenia kierowców zawodowych w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego (2002) – dotychczas wykorzystano go przy szkoleniu ok. 120 tysięcy kierowców zawodowych.
7. Program edukayjny dla polskich przewoźników drogowych w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej (2002-2004).
8. Ogólnopolski system informacji dla pasażerów w zakresie komunikacji autobusowej )od 2005 r. nadal).

 

PUBLIKACJE:
1. Madej B., Michniak J., Milczarek K.: Warunki wykonywania przewozów drogowych po 1 maja 2004 r. Wydawnictwo Akademii Transportu i Przedsiębiorczości, Warszawa, 2004.
2. Michniak J., Madej B.: Polscy przewoźnicy transportu drogowego w okresie przedakcesyjnym. Problemy Transportu Samochodowego Nr 3-4/2001. Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa,s.1-4.
3. Michniak J., Madej B., Mitraszewska I.: Podręcznik dla osób ubiegających się o zezwolenie na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi. Kurs podstawowy. Instytut Transportu Samochodowego. ISBN 83-913045-2-3, Warszawa 2001.
4. Madej B. – Nowe zasady egzaminowania na prawo jazdy; ITS, kwartalnik motoryzacyjny ITS-BRD; nr 3/2001, s. 17-18.
5. Madej B.: Testy z komputera, Biuletyn Informacyjny „Prawo Jazdy”; Fundacja ZapobieganiaWypadkom Drogowym, Warszawa, 2001, nr 2/11, s. 3-4.
6. Michniak J., Madej B.: Polscy przewoźnicy transportu drogowego w okresie przedakcesyjnym, Kwartalnik ITS – Problemy Transportu Samochodowego nr 3-4/2001, s. 1-4.
7. Michniak J., Madej B.: Europejska umowa dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), Miesięcznik AUTOBUSY Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe nr 9/2001 s.27-28.
8. Michniak J.: Stan dostosowania prawa polskiego do przepisów UE w zakresie dopuszczania do zawodu przewoźnika drogowego. Zeszyty Naukowe Instytutu Transportu Samochodowego Nr 90. Warszawa 2000, s. 64-73.
9. Michniak J., Madej B.: Motywowanie postaw proeuropejskich wśród polskich przewoźników transportu drogowego. Materiały na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Problemy funkcjonowania i rozwoju transportu u progu XXI wieku. Zakopane, 1-2 czerwca 2000, s. 111-118.
10. Madej B. – Kontrola transportu drogowego – życzenie władz, czy obiektywna konieczność?, materiały konferencyjne Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej p.t. Strategie konkurowania na rynku transportowym, Szczecin 2000, s.208-214.
11. Madej B.: Zasady kontroli transportu drogowego w krajach UE, Zeszyty Naukowe Instytutu Transportu Samochodowego nr 90, s.74-81.
12. Michniak J., Madej B.: Wymagania Unii Europejskiej w zakresie dopuszczania do zawodu przewoźnika. Zeszyty Naukowe Instytutu Transportu Samochodowego Nr 88. Warszawa 1999, s.61-67.
13. Madej B., Michniak J.: Katalog pytań testowych dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne. BRD. Kwartalnik Motoryzacyjny Instytutu Transportu Samochodowego Nr 4/99, s. 22-24.
14. Madej B. – Handlowo-informacyjne wykorzystanie internetu w transporcie samochodowym, materiały konferencyjne Konferencji Naukowo-Technicznej CARGOTRANS n.t. Nowoczesne przedsiębiorstwo transportowe, Szczecin 1999, s. 183-198.
15. Madej B., Michniak J.: System obsługi stacji kontroli pojazdów. Biuletyn Informacyjny ITS nr 5-6/1998.
16. Madej B. Michniak J.: The forwarding system as a tool supporting an organisation and service of transport process. Materiały na Konferencję Naukową pt. Implementation of business information systems. Malmö, maj 1998, s.103-114.
17. Michniak J., Madej B.: Problems of informatic systems implementation in specific areas. Road transport of dangerous materials. Materiały na Konferencję Naukową pt. Implementation of business information systems. Malmö, maj 1998, s. 115-122.
18. Michniak J., Madej B.: Narzędzia informatyczne wspomagające organizację i kontrolę przewozów materiałów niebezpiecznych oraz prowadzenie akcji ratowniczej w wypadkach drogowych z udziałem tych materiałów. Materiały na II Krajowe Seminarium Naukowo-Techniczne pt. Materiały Niebezpieczne. Kraków, 15-17 października 1998, s. 113-124.
19. Madej B., Michniak J.: Informatyczny system wspomagania przewozów materiałów niebezpiecznych. BRD. Kwartalnik Motoryzacyjny Instytutu Transportu Samochodowego Nr 2-3/97, s. 24-25.
20. Mitraszewska I., Michniak J., Madej B.: Studium wykonalności projektu systemu baz danych rejestracji pojazdów i kierowców – Synteza prac cz. I. Biuletyn Informacyjny Instytutu Transportu Samochodowego Nr 4. Warszawa 1997, s. 1-38.
21. Madej B., Michniak J.: Computer aided dangerous goods road transport as a factor improving the road traffic safety and environment protection. Materiały na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. Road Traffic Safety and Environment Protection, Wilno, 28-29 maja 1996, s. 299-302.
22. Michniak J., Madej B.: Problem odnowy taboru w małych i średnich przedsiębiorstwach towarowego transportu samochodowego. Biuletyn Informacyjny Instytutu Transportu Samochodowego Nr 3. Warszawa 1996, s. 7-18 oraz Przegląd Komunikacyjny Nr 7-8/1996.
23. Madej B., Michniak J.: Nowoczesne narzędzia informatyczne wspomagające przygotowanie przewozów materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym. Biuletyn Informacyjny Instytutu Transportu Samochodowego Nr 6. Warszawa 1996, s. 18-22.
24. Madej B., Michniak J.  - Wykorzystanie bezewidencyjnych rozwiązań EDI w zarządzaniu samochodowymi przewozami ładunków - materiały konferencyjne III Międzynarodowej Konferencji EDI, Łódź-Arturówek, 1995.
25. Madej B., Michniak J. - Elektroniczna wymiana danych w transporcie na przykładzie systemu obsługi spedycji i transportu MIKRO-SPED-PL - materiały konferencyjne II Konferencji EDI – Arturówek 1994, s.100

 

PROJEKTY BADAWCZE:
1. System rezerwacji miejsc i usług  w transporcie pasażerskim (praca ITS nr  9454/1/ZZI, grant nr 9 9454 92 03p/01) projekt finansowany przez KBN, 1992-94.
2. System bazy danych materiałów niebezpiecznych i warunków ich przewozu w transporcie drogowym (praca ITS nr 5105/ZZI finansowana przez MTiGM).
3. System ewidencji i zarządzania koncesjami na pasażerskie linie komunikacji międzynaro-dowej (praca ITS nr  realizowany na zlecenie MTiGM),1995-96.
4. Projekt przepisów integracyjnych z Unią Europejską w zakresie regulacji rynku przewoźni-ka w Polsce - projekt badawczy nr 6191/CBR/ZZI/96, 1996 r.
5. System kontroli w zakresie przewozów drogowych oraz organizacja instytucji powołanych w tym celu na przykładzie wybranych państw europejskich - projekt badawczy nr 6189/CBR/ZZI/96, 1996 r.
6. System ewidencji kierowców i praw jazdy w rejonowych urzędach administracji państwo-wej - projekt badawczy nr 6188/ZZI finansowany przez KBN (w ramach działalności statu-towej), 1996 r.
7. Studium wykonalności projektu systemu baz danych rejestracji pojazdów i kierowców opar-tego na pracy zainicjowanej przez TBD oraz jego pilotowe wdrożenie - praca naukowo-badawcza finansowana przez PHARE, 1997 r.
8. Model wymiany dokumentów elektronicznych jako narzędzie usprawniające organizację przewozu ładunków w transporcie drogowym” - praca naukowo-badawcza KBN nr 9 T12C 079 12, 1997-98.
9. Model systemu informacyjnego wspomagającego kontrole transportu drogowego zgodnie z wymogami Unii Europejskiej (1999-2001) - grant KBN.
10. Modelowy system organizacji dopuszczania do zawodu przewoźnika drogowego dostoso-wany do wymagań Unii Europejskiej (1997-1999).

 

WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE:
1. Michniak J., Madej B., Mitraszewska I. - Podręcznik dla osób ubiegających się o zezwolenie na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi, 2001.
2. Madej B., Michniak J. - Książka aktywności zawodowej kierowcy, 2004 (wydanie I).
3. Michniak J., Madej B. – Czas pracy kierowców, 2005 (wydanie I).
4. Madej B., Michniak J., Madej R. – Podręcznik kierowcy zawodowego, 2006 (wydanie I)
5. Madej B., Michniak J., Madej R. – Zasady prawidłowego załadunku pojazdów, 2006.
6. Madej B., Michniak J. – Tachografy cyfrowe, 2006.
7. Michniak J., Madej B. - Czas pracy kierowców, 2007 (wydanie II).
8. Madej B., Michniak J., Madej R. - Podręcznik kierowcy zawodowego, 2007 (wydanie II).
9. Madej B., Michniak J., Madej R. – Certyfikacja przewoźników drogowych - Podręcznik przewoźnika drogowego, 2008.
10. Madej B., Michniak J. , Madej R. -  Tachografy analogowe, 2008.
11. Madej B., Michniak J., Madej R. - Książka aktywności zawodowej kierowcy, 2008.
12. Madej B.,, Żakowski P., Madej R.- Przewozy towarów niebezpiecznych "ADR 2009-2011", 2009.
13. Madej B., Michniak J., Madej R. - Podręcznik kierowcy zawodowego, 2009 (wydanie III).
14. Madej B., Michniak J., Madej R. – Certyfikacja przewoźników drogowych - Podręcznik przewoźnika drogowego, 2008 (wydanie II).
15. Madej B., Michniak M., Madej R., Kurcz J. - Przewozy osób i rzeczy - Podręcznik kierowcy, 2010.
16. Madej B., Michniak J., Madej R., – Certyfikacja przewoźników drogowych - Podręcznik przewoźnika, 2012 (wydanie VI).

 

 

  organizowanie przedsięwzięć projektowych i wdrożeniowych,