Znajdujesz się w: ATP O nas

 

W 2004 r. Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce oraz Redakcja czasopisma branżowego "Spedycja, Transport i Logistyka" ogłosiły wśród przewoźników drogowych konkurs na Osobę Przyjazną Logistyce. W wyniku głosowania przewoźnicy uznali za najbardziej przyjazne swoim firmom dziesięć niżej wymienionych osób, wśród których znalazł sie również prezes naszej Akademii:

 

Halina Brdulak - prof. nadzw. dr hab., absolwentka Handlu Zagranicznego na SGPiS, kierownik Zakładu Transportu Międzynarodowego i Logistyki w SGH w Warszawie, w którym pracuje od lat 80., pracownik Instytutu Marketingu Międzynarodowego i kierow-nik podyplomowych studiów mar-ketingowo-logistycznych. Zajmuje się organizacją i zarządzaniem, ekonomią, logistyką, transportem.

Jej specjalność to zarządzanie logistyczne oraz ekonomika i organizacja transportu, logistyka, marketing, transport międzynarodowy, negocjacje, zrównoważony rozwój oraz psychologia komunikacji. Współpracuje z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym.

W latach 1997-2001 była kierownikiem Pracowni Inte-gracji Europejskiej w Instytucie Transportu Samochodowego. Jako konsultant w zespole negocjacyjnym ministra Kułakowskiego współpracowała przy wypracowaniu stanowiska Polski w dziedzinie transportu drogowego. W latach 90. była dyrektorem marketingu w Sped-polu. Prowadzi systematyczne badania branży TSL, m.in. dotyczące satysfakcji klientów i operatorów logistycznych na rynku europejskim oraz opracowuje rankingi firm z tej branży. Od 1997 r. przewodniczy Radzie Programowej Targów Logistycznych. Jest też współorganizatorem corocznych kongresów transportowych. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu handlu zagranicznego oraz transportu i spedycji.

 

Wiesław Czyżowicz - prof. dr hab.; podsekretarz stanu, szef Służby Celnej, dotychczasowy przewodniczący Rady Celnej przy Ministrze Finansów i konsultant strategiczny premiera. W rządzie Marka Belki jest wiceministrem finansów odpowiedzialnym za sprawy celne. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1990-93 dyrektor Departamentu Polityki Celnej i Kontroli Obrotu Towarowego oraz Dewizowego w Głównym Urzędzie Ceł, a także pełnomocnik GUC ds. negocjacji z EWG, EFTA i CEFTA

.Od roku 2002 członek High Level Trade Contact Group przy Dyrekcji ds. Unii Celnej i Podatków Pośrednich w Komisji UE (TAXUD) ds. przygotowania nowego ustawodawstwa celnego UE. Od roku 2001 dyrektor ds. ustawodawstwa celnego w Radzie Dyrektorów Międzynarodowej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Agentów Celnych (IFCBA). Od roku 1999 roku profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw SGH w Warszawie, od 2000 r. kierownik Katedry Prawa Celnego i profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie. Wykładowca prawa gospodarczego Polski oraz Unii Europejskiej w wielu uczelniach i szkołach biznesu w Zachodnich Stanach USA. W latach 1995-99 był kierownikiem wydziału handlowego w Konsulacie Generalnym RP w Los Angeles (USA).

 

Witold Górski - podsekretarz stanu ds. gospodarki morskiej w Ministerstwie Infrastruktury, w rządzie Leszka Millera był podsekretarzem stanu ds. polityki transportowej. Dzięki jego działaniom wprowadzono kilka przepisów ułatwiających przewoźnikom prowadzenie działalności zawodowej. W 1973 r. uzyskał tytuł magistra ekonomii na Wydziale Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1973-78 był starszym inspektorem eksploatacji w Polskich Liniach Oceanicznych, od 1978 do1985 r. - z-cą kierownika Wydziału Morskiego i Komunikacji w KW PZPR w Gdańsku.
W okresie od 1985 r. do 1996 r. był dyrektorem naczelnym w Spedrapid (polsko-czechosłowacka, później czeska spółka spedycyjna), w latach 1996-97 - konsultantem w dziale prywatyzacji SGS Supervise sp. z o.o. (szwajcarska firma rzeczoznawstwa i kontrolingowa), w latach 1997-98 prezesem Portów Lotniczych Gdańsk - Trójmiasto spółka z o.o., a od 1998 r. - dyrektorem Biura Żarnowiec Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.

 

Zbigniew Graczyk - radca transportowo-morski Ambasady RP w Moskwie, przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury. Absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie (1971 r.) oraz Akademii Dyplomatycznej w Moskwie (1985 r.). Wieloletni pracownik gospodarki morskiej i transportu. Na placówce w Rosji (od 1997 roku) zajmuje się promocją polskiego transportu na szczeblu rządowym (umowy, komisje, współpraca dwustronna i regionalna).

Prowadzi także robocze działania w zakresie dotyczącym funkcjonowania przewoźników polskich na kierunku rosyjskim, dotyczące m.in.: rewindykacji zadłużeń, pozyskiwania zezwoleń, opieki nad kierowcami w przypadkach zatrzymań i wypadków. Stale współpracuje z przedstawicielami unijnymi w zakresie wspólnej polityki transportowej na obszarze Federacji Rosyjskiej.

 

Seweryn Kaczmarek - główny inspektor transportu drogowego; w 1981 r. ukończył Wydział Budowy Dróg i Mostów na Politechnice Warszawskiej. W 1967 r. rozpoczął pracę zawodową w branży transportowej od stanowiska praktykanta w PKP (oddział drogowy w Oleśnicy). W latach 1969-97 był naczelnikiem Odcinka Drogowego PKP w Ostrowie Wlkp., później zastępcą naczelnika Oddziału Drogowego PKP w Ostrowie Wlkp.

W latach 1997-2001 był sekretarzem węzła PKP w Ostrowie Wlkp. Poseł na Sejm RP III kadencji, jeden z najaktywniejszych - złożył 196 interpelacji, 14 zapytań i 1 oświadczenie. W latach 1999-2001 był przewodniczącym zespołu/komisji ekspertów SLD ds. transportu, a także członkiem i przewodniczącym innych podkomisji branżowych. Pracował w Komisji Transportu i Łączności oraz Podkomisji Stałej ds. Transportu. Stanął na czele utworzonego w 2002 r. Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

 

Krzysztof Koplejewski - naczelnik Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej. W administracji celnej pracuje od 1992 r. Służbę rozpoczynał od stanowiska młodszego kontrolera celnego. Doświadczenia zawodowe nabywał w dziale kontroli wewnętrznej, oddziałach celnych w Małaszewiczach i Białej Podlaskiej. Od maja 2002 r. sprawował funkcję naczelnika Urzędu Celnego w Koroszczynie.
Natomiast od dnia przystąpienia Polski do UE powołany został na stanowisko naczelnika Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej, któremu podlegają wszystkie oddziały celne graniczące z Białorusią: TS Koroszczyn, osobowe przejścia graniczne w Terespolu i Sławatyczach oraz towarowe w Małaszwiczach i Kowalewie.

 

Józef Król - zastępca dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej. Służbę w administracji celnej rozpoczął od młodszego kontrolera w posterunku celnym w Kowalewie. Pokonując kolejne szczeble kariery zawodowej w 1997 r. został naczelnikiem Oddziału Celnego w Kukurykach, gdzie uczestniczył w przygotowywaniu zabezpieczeń i organizacji odpraw Terminalu Samochodowego w Koroszczynie.
Od października 2000 r. został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora, najpierw Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej, a od 2002 r. - Izby Celnej tam zlokalizowanej. Bezpośrednio nadzoruje pracę wydziałów: zwalczania przestępczości, dokumentacji celnej, wspólnej polityki rolnej oraz referatów kontroli celnej i zarządzania ryzykiem.

 

Bogusław Madej - dr inż.; absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej i doktor nauk ekonomicznych. Pracował w Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej i PKS-ie Częstochowa. Od 1992 r. pracownik naukowo-badawczy Instytutu Transportu Samochodowego, a od 1995 r. kierownik Zakładu Organizacji i Informatyki ITS, w którym zajmuje się obsługą techniczną transportu, w szczególności organizacją i zarządzaniem, informatyzacją, certyfikacją kompetencji zawodowych.
Jest członkiem prezydium Rady Naukowej ITS. Rzeczoznawca techniki samochodowej i ruchu drogowego, biegły sądowy, audytor ISO. Uczestnik projektów naukowo-badawczych i wdrożeniowych: komputerowego egzaminowania kandydatów na kierowców, Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, Inspekcji Transportu Drogowego, certyfikacji kompetencji zawodowych przewoźników drogowych i przygotowania polskiego transportu do wejścia do UE. Od października 2004 r. prezes Akademii Transportu i Przedsiębiorczości w Warszawie.

 

Janusz Piechociński - przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, członek Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL, członek Zarządu PSL województwa mazowieckiego. Absolwent Wydziału Handlu Wewnętrznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. Był również posłem I i II kadencji z listy PSL-u (warszawski okręg wyborczy). Od początku aktywnie uczestniczy w tworzeniu prawa, konsultując się przy tym z reprezentantami grup zawodowych, których ono dotyczy, tak, aby nie pominąć słusznych racji stron najbardziej zainteresowanych.

 

Józef Perenc - prof. dr hab.; dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego od 1999 r., kierownik Katedry Marketingu Usług WZIEUUS (od 1991 r.). Był dyrektorem OBET-u w Warszawie oraz członkiem Rady Naukowej OBET-u w latach 1990-94. Aktywny członek sekcji organizacji i zarządzania komitetu transportu PAN, PTE oraz SITK. W swoim dorobku naukowym z zakresu transportu i marketingu usług posiada liczne prace, 17 podręczników i skryptów akademickich oraz 180 innych pozycji naukowych.
Autor lub współautor książek, m.in.: Podstaw marketingowego myślenia i działania w transporcie (1995 r.), Podstaw marketingu (1997 r.), Analizy i funkcjonowania rynku (1998 r.), Międzynarodowych przewozów towarowych (2000 r.), Marketingu: sposobu myślenia i działania (2001 r.), Negocjacji partnerskich (2001), Badań marketingowych (2001 r.), a także około 180 artykułów naukowych i referatów oraz kilkudziesięciu analiz i ekspertyz.

 

W dniu 9-06-2005 r. nastąpiło uroczyste zamknięcie konkursu. Pierwsze miejsce i statuetkę Osoby najbardziej przyjaznej przewoźnikom otrzymał Główny Inspektor Transportu Drogowego Seweryn Kaczmarek. Pozostali finaliści otrzymali honorowe dyplomy Osób Przyjaznych Logistyce.


Więcej [+]