Znajdujesz się w: ATP Certyfikacja personelu

Cel certyfikacji personelu.


Należy uświadomić sobie, że w dzisiejszej rzeczywistości wiedza nabyta w szkole  to za mało. Szalony rozwój techniki i technologii powoduje, że to czego nauczyliśmy się wczoraj, już dzisiaj nie wystarczy. Zdobyta wiedza szybko staje się nieaktualna.

 

Jak duże jest tempo zmian?

W transporcie całkowita zmiana technologii i organizacji przewozów następuje w okresach około 5-letnich, natomiast w informatyce w okresach rocznych.

 

Nowe powstające lub zmieniające się dziedziny powodują, że zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, przed człowiekiem stawiane są coraz wyższe wymagania. Dzisiejszy rynek pracy wymusza w każdym zawodzie konieczność stawania się specjalistą, ciągle doskonalącym i rozwijającym swoją wiedzę i umiejętności.

Nie bez powodu już w XIX wieku angielski pisarz Levis Caroll powiedział: "Jeżeli ktoś chce zostać w tym samym miejscu, musi bardzo się starać i szybko biec, a kto chce wyprzedzić musi biec dwa razy szybciej". Jeżeli tak było w XIX wieku, to co można powiedzieć o wymaganiach obecnej epoki, w której zmiany następują wielokrotnie szybciej.

 

Konkurencja nie śpi.

Dodatkowym zagrożeniem na rynku pracy jest rosnąca konkurencja. Dobrą i dobrze płatną pracę osiąga tylko ten, kto wykaże się najwyższymi kwalifikacjami potrzebnymi do jej wykonywania.

Dlatego jednorazowe wykształcenie nie jest wystarczające - należy je okresowo, bez końca aktualizować. Inaczej pracownik pozostaje w tyle i przegrywa wyścig o pracę.

 

Wiarygodne potwierdzenie umiejętności.

Permanentne podnoszenie kwalifikacji nie jest wystarczającym wymaganiem. Pracodawca przyjmujący pracownika do pracy chce mieć pełne przekonanie, że pracownik przedstawiając dokument podniesienia kwalifikacji, rzeczywiście je posiada w stopniu wystarczającym do wykonania powierzonej pracy. Dlatego dokument potwierdzający podnoszenie kwalifikacji zawodowych musi być wiarygodny i porównywalny, niezależnie od tego, gdzie i w jakim ośrodku oraz w jakim okresie życia dana osoba odbyła szkolenie.

 

Ujednolicenie zasad podnoszenia kwalifikacji - Ramy Kwalifikacji Zawodowych.

W celu zapewnienia wymogów stawianych przez pracodawców Unia Europejska, w tym również nasz kraj, wprowadza ujednolicenie zasad podnoszenia kwalifikacji, kodyfikując istniejące w gospodarce narodowej zawody, wymagane w nich kwalifikacje (posiadaną wiedzę i umiejętności) w ramach zwanych Ramami Kwalifikacji Zawodowych.

 

W szkołach i uczelniach młodzi ludzie nabywać będą wiedzę ogólną. Natomiast wiedzę szczegółową, wymaganą w danym zawodzie i na danym stanowisku pracy, będą musieli nabywać na szkoleniach pozaszkolnych i powtarzać je okresowo. Nazwano to uczeniem się lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych do końca życia.

Szkolenia w zakresie nabywania nowej wiedzy i umiejętności będą prowadzone według programów i zasad nauczania skodyfikowanych w Europejskich i Krajowych Ramach Podnoszenia Kwalifikacji Zawodowych.

Potwierdzeniem uzyskanych kwalifikacji ma być certyfikat wydany po odbyciu szkolenia i zaliczeniu egzaminu.

 

Rozdzielność i niezależność podmiotów szkolących, egzaminujących i certyfikujących.

Aby certyfikat był wiarygodny i porównywalny niezależnie od miejsca szkolenia, wprowadzono rozdzielność i niezależność podmiotów szkolących, egzaminujących i certyfikujących. Oznacza to, że inny podmiot może szkolić, inny egzaminować, a jeszcze inny wydawać certyfikaty kompetencji zawodowych. Nie wolno tych funkcji łączyć.

Więcej informacji na temat nowych zasad certyfikacji personalnej podano na kolejnych stronach.