EUROPEJSKA RAMA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH   ( ERK )
DO UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

W kwietniu 2008 roku weszły w życie Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie, których zadaniem jest:

  1. Ujednolicenie w Unii Europejskiej oceny kwalifikacji obywateli, aby stały się one bardziej czytelne i łatwiejsze do zrozumienia w różnych państwach i systemach w Europie.
  2. Ułatwienia obywatelom uczenia się przez całe życie, jako konieczności wynikającej z postępu technicznego i technologicznego oraz konkurencji na rynku pracy.
  3. Uznawanie nabytych kwalifikacji w jednym kraju przez pozostałe kraje Unii Europejskiej.

Zalecenia te definiują następujące pojęcia:

Pojęcie   Definicja
Kwalifikacja   Formalny wynik procesu oceny i walidacji uzyskany w sytuacji, w której właściwy organ stwierdza, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się zgodne z określonymi standardami.
Krajowy system kwalifikacji   Wszystkie aspekty działalności państw członkowskich związane z uznawaniem uczenia się i inne mechanizmy łączące kształcenie i szkolenie z rynkiem pracy i społeczeństwem obywatelskim. Obejmuje on opracowanie i wdrażanie rozwiązań instytucjonalnych i procedur związanych z zapewnianiem jakości, oceną i przyznawaniem kwalifikacji. Krajowy system kwalifikacji może składać się z kilku podsystemów i może obejmować krajowe ramy kwalifikacji.
Krajowe ramy kwalifikacji   Narzędzie służące do klasyfikowania kwalifikacji na wyszczególnione według przyjętego zespołu kryteriów poziomy osiągnięć w uczeniu się, które ma na celu integrację i koordynację krajowych podsystemów kwalifikacji oraz poprawę przejrzystości, dostępności, rozwoju i jakości kwalifikacji w odniesieniu do rynku pracy i społeczeństwa obywatelskiego.
Efekty uczenia się   Określenie tego, co uczący się wie, rozumie i potrafi wykonać po ukończeniu procesu uczenia się, które dokonywane jest w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji.
Wiedza   Efekt przyswajania informacji poprzez uczenie się. Wiedza jest zbiorem faktów, zasad, teorii i praktyk powiązanych z dziedziną pracy lub nauki. W kontekście europejskich ram kwalifikacji wiedzę opisuje się jako teoretyczną lub faktograficzną.
Umiejętności   Zdolność do stosowania wiedzy i korzystania z know-how w celu wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. W kontekście europejskich ram kwalifikacji umiejętności określa się jako kognitywne (obejmujące myślenie logiczne, intuicyjne i kreatywne) oraz praktyczne (obejmujące sprawność i korzystanie z metod, materiałów, narzędzi i instrumentów).
Kompetencje   Udowodniona zdolność stosowania wiedzy, umiejętności i zdolności osobistych, społecznych lub metodologicznych, okazywana w pracy lub nauce oraz w karierze zawodowej i osobistej. W europejskich ramach kwalifikacji, kompetencje określane są w kategoriach odpowiedzialności i autonomi.

 Poziomy Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK)

Każdy z 8 poziomów jest określony poprzez zestaw deskryptorów wskazujących na efekty uczenia się odpowiadające kwalifikacjom na tym poziomie w dowolnym systemie kwalifikacji.
  Wiedza Umiejętności Kompetencje
Efekty uczenia się odpowiadające poziomowi: W kontekście ERK wiedzę opisuje się jako teoretyczną lub faktograficzną. W kontekście ERK umiejętności określa się jako kognitywne (z zastosowaniem myślenia logicznego, intuicyjnego i kreatywnego) oraz praktyczne (związane ze sprawnością manualną i korzystaniem z metod, materiałów, narzędzi i instrumentów). W kontekście ERK, kompetencję określa się w kategoriach odpowiedzialności i autonomii.
Poziom 1 podstawowa wiedza ogólna podstawowe umiejętności wymagane do realizacji prostych zadań, praca lub nauka pod bezpośrednim nadzorem w zorganizowanym kontekście,
Poziom 2 podstawowa wiedza faktograficzna w danej dziedzinie pracy lub nauki podstawowe kognitywne i praktyczne umiejętności potrzebne do korzystania z istotnych informacji w celu realizacji zadań i rozwiązywania rutynowych problemów przy użyciu prostych zasad i narzędzi, praca lub nauka pod nadzorem, o pewnym stopniu autonomii,
Poziom 3 znajomość faktów, zasad, procesów i pojęć nych w danej dziedzinie pracy lub nauki zestaw umiejętności kognitywnych i praktycznych potrzebnych do realizacji zadań i rozwiązywania problemów poprzez wybieranie i stosowanie podstawowych metod, narzędzi, materiałów i informacji,

ponoszenie odpowiedzialności za realizację zadań w pracy lub nauce,

 

dostosowywanie własnego zachowania do okoliczności w rozwiązywaniu problemów,

Poziom 4 faktograficzna i teoretyczna wiedza w szerszym kontekście danej dziedziny pracy lub nauki zakres umiejętności kognitywnych i praktycznych, potrzebnych do generowania rozwiązań określonych problemów w danej dziedzinie pracy lub nauki,

samodzielna organizacja w ramach wytycznych dotyczących kontekstów związanych z pracą lub nauką, zazwyczaj przewidywalnych, ale podlegających zmianom,

 

nadzorowanie rutynowej pracy innych, ponoszenie pewnej odpowiedzialności za ocenę i doskonalenie działań związanych z pracą lub nauką,

Poziom 5 obszerna, specjalistyczna, faktograficzna i teoretyczna wiedza w danej dziedzinie pracy lub nauki i świadomość granic tej wiedzy rozległy zakres umiejętności kognitywnych i praktycznych potrzebnych do kreatywnego rozwiązywania abstrakcyjnych problemów,

zarządzanie i nadzór w kontekstach pracy i nauki podlegających nieprzewidywalnym zmianom,

 

analizowanie i rozwijanie osiągniećpracy własnej oraz innych osób,

Poziom 6 zaawansowana wiedza w danej dziedzinie pracy i nauki obejmująca krytyczne rozumienie teorii i zasad zaawansowane umiejętności, wykazywanie się biegłością i innowacyjnością potrzebną do rozwiązania złożonych i nieprzewidywalnych problemów w specjalistycznej dziedzinie pracy lub nauki,

zarządzanie złożonymi technicznymi lub zawodowymi działaniami lub projektami,

 

ponoszenie odpowiedzialności za podejmowanie decyzji w nieprzewidywalnych kontekstach związanych z pracą lub nauką,

 

ponoszenie odpowiedzialności za zarządzanie rozwojem zawodowym jednostek i grup,

Poziom 7 wysoce wyspecjalizowana wiedza, której cześć stanowi najnowszą wiedze w danej dziedzinie pracy lub nauki, będąca podstawą oryginalnego myślenia lub badań krytyczna świadomość zagadnień w zakresie wiedzy w danej dziedzinie oraz na styku różnych dziedzin specjalistyczne umiejętności rozwiązywania problemów potrzebne do badań lub działalności innowacyjnej w celu tworzenia nowej wiedzy i procedur oraz integrowania wiedzy z różnych dziedzin,

zarządzanie i przekształcanie kontekstów związanych z pracą lub nauką, które są złożone, nieprzewidywalne i wymagają nowych podejść strategicznych,

 

ponoszenie odpowiedzialności za przyczynianie się do rozwoju wiedzy i praktyki zawodowej lub za dokonywanie przeglądu strategicznych wyników zespołów

Poziom 8 wiedza na najbardziej zaawansowanym poziomie w danej dziedzinie pracy lub nauki oraz na styku różnych dziedzin. najbardziej zaawansowane i wyspecjalizowane umiejętności i techniki, w tym synteza i ocena, potrzebne do rozwiązywania krytycznych problemów w badaniach lub działalności innowacyjnej oraz do poszerzania i ponownego określania istniejącej wiedzy lub praktyki zawodowej. wykazywanie się znaczącym autorytetem, innowacyjnością, autonomią, etyką naukową i zawodową oraz trwałym zaangażowaniem w rozwój nowych idei i procesów w najważniejszych kontekstach pracy zawodowej lub nauki, w tym badań.