Znajdujesz się w: ATP O nas

Kodeks etyczny.

 

Preambuła.

Akademia działając na rynku w prowadzeniu swojej działalności:

 1. przestrzega zasady uczciwej konkurencji,
 2. przestrzega zasady etyki i kultury przedsiębiorczości oraz powszechnie przyjętych wzorców,
 3. przestrzega zasad rzetelności i uczciwości wobec swoich klientów,
 4. dąży do zapewnienia wysokiej jakości produktów i usług.

 

Relacje z klientami.

 1. Akademia w ramach swojej działalności:
  • będzie dostarczać swoim klientom produkkty i usługi dobrej jakości, solidnie wykonane i bezpieczne w realizacji i działaniu oraz zgodne z obowiązującymi standardami,
  • będzie zapewniać wymagany standard usług serwisowych,
  • będzie unikać praktyk, zmierzających do zwiększenia sprzedaży przez jakiekolwiek przedsięwzięcia marketingowe niezgodne z prawem,
  • w przedsięwzięciach reklamowych i innych formach przekazu będzie unikać podawania nieprawdziwych, przesadzonych lub niepełnych informacji,
  • będzie utrzymywać w tajemnicy zastrzeżone informacje uzyskane od klienta.
  • nie będzie świadomie podawać niepełnych informacji oraz wprowadzających w błąd opisów dotyczących oferowanych usług i produktów,
  •  nie będzie świadomie ukrywać szkodliwego działania produktów oraz nieprawdziwej oferty usługowej,
  • nie bedzie dawać klientom pieniędzy ani prezentów, które mogą być traktowane jako korzyści materialne.
 2. Akademia we współpracy z klientami:
  • układać będzie stosunki służbowe oparte na wzajemnym zaufaniu,
  • za wykonaną usługę lub dostarczony towar będzie uiszczać należnosć w terminie i zgodnie z zawartą umową,
  • Firma uznaje, że przyjmowanie prezentów lub innych świadczeń przez pracowników współpracującej firmy może powodować sytuacje postrzegane jako próba skłaniania do ofiarowania w zamian pewnych korzyści dla darczyńcy. Następujące reguły powinny być przestrzegane:
   - nie należy nakłaniać nikogo do przyjęcia prezentu,
   - nie należy dawać prezentów pieniężnych,
   - rozsądne, małe upominki i przejawy gościnności mogą być zaakceptowane, jeżeli nie powodują żadnego zobowiązania u obdarowanego i mogą być odwzajemnione w takim samym stopniu,
   - należy informować przełożonych o każdym otrzymanym kosztownym prezencie oraz o wyświadczonej przysłudze, związanych z firmą, z którą prowadzona jest współpraca.
  • Informacje dotyczące stosunków pomiędzy firmą a kontrahentami powinny być traktowane jako poufne.

 

Relacje z udziałowcami.

 1. Akademia będzie dbać o interesy udziałowców.
 2. Akademia będzie dążyć do osiągnięcia atrakcyjnej stopy zwrotu kapitału w długim okresie.
 3. Akademia będzie uczciwie informować o swojej polityce, osiągnięciach i perspektywach rozwoju.

 

Relacje z pracownikami.

 1. Relacje Akademii z pracownikami będą oparte na szacunku dla ich godności osobistej.
 2. Akademia będzie przyjmować i awansować pracowników, biorąc pod uwagę kwalifikacje wymagane na danym stanowisku. Pracownicy nie będą dyskryminowani ze względu na rasę, religię, narodowość, kolor skóry, wiek, płeć, stan cywilny czy inwalidztwo niemające wpływu na rezultaty wykonywanej przez nich pracy.
 3. Akademia będzie dążyć do zapewnienia stabilnych miejsc pracy oraz rzetelnie informować pracowników o perspektywach zatrudnienia.
 4. Akademia jest zobowiązana zapewnić czyste, zdrowe i bezpieczne środowisko pracy zgodnie ze standardami i przepisami prawa. Pracownicy ze swej strony mają obowiązek dołożyć starań, aby uniknąć wypadków, zranienia siebie, swoich kolegów, a także osób postronnych.
 5. Akademia zapewnia poufność danych medycznych przekazywanych przez pracowników. Wyniki badań okresowych nie będą udostępniane innym pracownikom i osobom postronnym.
 6. Z myślą o docenieniu wysiłków poszczególnych osób mających wkład w sukces Akademii będą stosowane reguły przejrzystej i czytelnej polityki wynagradzania. Reguły systemu wynagradzania będą tak skonstruowane, aby uwzględnić wkład indywidualny każdego pracownika.
 7. Akademia będzie pomagać pracownikom w podnoszeniu kwalifikacji i wspierać ich karierę w firmie.
 8. Akademia będzie informować pracowników o celach swojej działalności i zadaniach.
 9. Informacje uzyskane od pracowników podczas pracy nie będą używane dla jakiegokolwiek innego, konkurencyjnego celu niż ten, dla którego były udostępnione.
 10. Akademia nie będzie tolerować korupcji we własnych szeregach.
 11. Akademia nie będzie tolerować molestowania seksualnego i innych form maltretowania psychicznego lub fizycznego pracowników.
 12. Akademia jest zobowiązana uznać swoje szczególne obowiązki wobec pracowników, którzy w niedługim czasie przejdą na emeryturę.
 13. Akademia będzie wspierać więzi koleżeńskie i więzi z emerytami, pracującymi poprzednio w przedsiębiorstwie.
 14. Akademia wypracuje procedury rozstrzygania sporów i uczyni wszystko, aby rozwiązać te spory bez dopuszczenia do eskalacji konfliktu.
 15. Firma będzie rzetelnie informować pracowników o opłacanych składkach na ubezpieczenie społeczne oraz o charakterze zawieranych umów. Pracownicy zostaną powiadomieni o zawarciu umowy cywilno-prawnej. Firma nie będzie korzystała z zawierania umów cywilno-prawnych w przypadkach niedozwolonych przez prawo.

 

Relacje z konkurencją

 1. Firma będzie uczciwie współzawodniczyć z konkurentami i nie będzie podważać ich reputacji.
 2. W kontaktach z konkurencją pracownicy będą unikać sytuacji umożliwiających przekazanie poufnych informacji dotyczących firmy.
 3. Firma nie będzie próbowała pozyskać informacji dotyczących konkurencji środkami nielegalnymi. Zaliczyć do nich można szpiegostwo przemysłowe, zatrudnianie pracowników konkurencji w celu otrzymania od nich tajnych informacji, nakłanianie personelu konkurencji lub jej klientów do ujawniania posiadanych przez nich informacji oraz inne środki wyżej nie wymienione.
 4. Firma nie będzie stosować restrykcyjnych praktyk handlowych, niezgodnych z prawem.

 

Środowisko naturalne

 1. Przedsiębiorstwo w swojej działalności będzie kierowało się wysokim stopniem odpowiedzialności za środowisko naturalne.
 2. Firma jest zobowiązana dbać o ochronę środowiska, a zasoby naturalne użytkować w sposób odpowiedzialny.

 

Zamówienia publiczne

Firma będzie przestrzegać Ustawy o zamówieniach publicznych, a w szczególności:
 1. Nie będzie się starała wpływać na osoby podejmujące decyzję poprzez wręczanie im prezentów, obiecywanie korzyści oraz dawanie gratyfikacji finansowych.
 2. Poda w swojej ofercie takie warunki merytoryczne, które rzeczywiście będzie w stanie spełnić.
 3. Rzetelnie przedstawi w swojej ofercie osiągnięcia i doświadczenia.
 4. Nie będzie podejmować działań dyskredytujących konkurentów.

 

Współpraca międzynarodowa

 1. Firma zobowiąże się do przestrzegania panującego w innych krajach prawa i mieszkającej w nim społeczności.
 2. Firma będzie respektować tradycje i kulturę każdego kraju, w którym działa.
 3. Firma będzie działać odpowiedzialnie w zakresie międzynarodowego handlu, zgodnie z uznanymi przez Polskę porozumieniami.