Znajdujesz się w: SZKOLENIA Inne usługi

Książka "Certyfikat kompetencji przewoźnika"

Aktualne wydanie (2012).

Książka przeznaczona dla osób przygotowujących się do egzaminu państwowego upoważniającego do otrzymania certyfikatu kompetencji zawodowych w krajowym i międzynarodowym transporcie osób i rzeczy.

 

W nowej wersji podręcznika zaktualizowano zmiany w przepisach dotyczących:
1. czasu pracy kierowców,
2. tachografów,
3. przewozów nienormatywnych,
4. przewozów towarów niebezpiecznych,
5. przewozów zwierząt,
6. ustawy o transporcie drogowym,
7. ustawy – prawo przewozowe,
8. komunikacji publicznej,
9. przepisach unijnych (dyrektywy 1370/2007, 1071/2009, 1072/2009, 1073/2009).
Ponadto dołożono blok dotyczący zasad prawidłowego załadunku pojazdów i mocowania na nich ładunków.

 


  Książka "Certyfikat kompetencji przewoźnika"
  

Książka:

Format:

Ilość stron:

Grafika:

ISBN:

Autorzy:

 

 

Cena brutto:

 

-

-

-

-

-

 

 

-

 

A5

345

czarno-biała

978-83-928767-7-9

Bogusław Madej, Joanna Michniak, Robert Madej

 

 

89 zł. brutto

 

Ośrodkom szkolenia kierowców zawodowych kupujących książki, jako materiały szkoleniowe dla osób szkolonych,  udzielamy:

  • 20% rabatu przy zakupie < 20 ksiażek,
  • 25% rabatu przy zakupie 21 do 25 książek,
  • 30% rabatu przy zakupie ponad 30 książek.

 

Książka dostępna trówież w w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy internetowej.

 

Transakcja nie obejmuje ksiązki jako produktu, a jedynie czasowy dostęp do jej formy elektronicznej na platformie internetowej.

 

Po dokonaniu opłaty otrzymają Państwo drogą mailową login i hasło >>zaloguj.

 

Czas dostępu do platformy: 20 dni.

 


 

Zobacz wersję demonstracyjną klikając >>szczególy.

 


 

Spis Treści:

 

1. Prawo cywilne......................................................................................
8
  1.1.
Umowy zawierane w transporcie drogowym.................................... 8
    1.1.1 Umowy o przeniesienie praw............................................. 12
    1.1.2 
Umowy o korzystanie z cudzych rzeczy lub praw............... 16
    1.1.3
Umowy o świadczenie usług............................................. 18
  1.2.
Przedawnienie roszczeń............................................................... 30
  1.3.
Ubezpieczenia związane z transportem drogowym.........................
33
    1.3.1 
Ubezpieczenia komunikacyjne..........................................
34 
    1.3.2
Ubezpieczenia związane z prowadzoną działalnością gospodarczą................................................................ 38 
    1.3.3 Grupowe ubezpieczenia pracownicze................................
40 
2.
Prawo handlowe....................................................................................
40
  2.1. Przepisy w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozów..................................................................... 40
  2.2.
Podejmowanie działalności gospodarczej....................................... 41
  2.3.
Wybrane formy działalności przedsiębiorstw transportowych oraz zasady ich tworzenia i zarządzania nimi........................................ 42 
     2.3.1  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą........ 44 
     2.3.2
Przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielnie........................ 45
     2.3.3 Spółka cywilna................................................................
50
     2.3.4 
 Spółki prawa handlowego................................................ 50
  2.4
Łączenie, podział i przekształcanie spółek..................................... 60
    2.4.1  Łączenie spółek.............................................................. 60
    2.4.2 Podział spółek................................................................. 63 
    2.4.3  Przekształcanie spółek....................................................
65 
3.
Prawo pracy i zagadnienia socjalne.........................................................
66
  3.1.
Pracownik, pracodawca................................................................ 66 
  3.2. Stosunek pracy i umowa o pracę................................................... 66
    3.2.1 Zawarcie umowy o pracę................................................... 66 
    3.2.2
Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę..................... 67
  3.3 Układ zbiorowy pracy...................................................................
70 
  3.4

Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia...................................

70 
  3.5 

Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika...................................

71
   

3.5.1

Obowiązki pracodawcy.....................................................
71
   

3.5.2

Prawa pracownika............................................................ 72
   

3.5.3

Obowiązki pracownika...................................................... 72
  3.6.

Zakaz konkurencji........................................................................

73
  3.7.
Regulamin pracy.......................................................................... 73
  3.8. Nagradzanie pracowników.............................................................
74
  3.9. Odpowiedzialność pracowników..................................................... 74
    3.9.1 Odpowiedzialność pracowników......................................... 74
    3.9.2
Odpowiedzialność materialna pracowników......................... 75
  3.10. Czas pracy..................................................................................
76
    3.10.1 Normy czasu pracy.......................................................... 76
    3.10.2 Praca w godzinach nadliczbowych..................................... 76
    3.10.3
Praca w porze nocnej....................................................... 77 
    3.10.4 Praca w niedziele i święta................................................. 78
  3.11. Urlopy.......................................................................................... 79
    3.11.1
Urlopy wypoczynkowe......................................................
79
    3.11.2 Urlopy bezpłatne.............................................................. 80
  3.12. Zatrudnienie młodocianych............................................................ 80
  3.13. Przedawnienie roszczeń................................................................ 81
  3.14. Postępowanie pojednawcze........................................................... 81
  3.15. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy.................................. 82
  3.16. Bezpieczeństwo i higiena pracy..................................................... 82
    3.16.1  Podstawowe obowiązki pracodawcy................................... 82 
    3.16.2 Prawa i obowiązki pracownika...........................................
82 
    3.16.3 Wypadki przy pracy i choroby zawodowe........................... 84
    3.16.4  Szkolenie.................................................................... 85 
    3.16.5

Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze..

85 
    3.16.6 Służba bezpieczeństwa i higieny pracy..............................
86
4. Czas pracy kierowców zatrudnionych w transporcie drogowym.................. 87
  4.1. Normy dotyczące czasu pracy....................................................... 87
  4.2. Normy dotyczące czasu prowadzenia pojazdów, przerw w prowadzeniu oraz odpoczynku....................................................... 90
  4.3. Praca w godzinach nadliczbowych kierowców wykonujących transport drogowy......................................................................... 91
5.
Tachografy............................................................................................ 97
  5.1. Tachografy analogowe................................................................... 97
  5.2.
Tachografy cyfrowe.......................................................................
102
  5.3. Kontrole tachografów na drodze..................................................... 106
  5.4. Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie eksploatacji tachografów......... 109
6.
Prawo finansowe....................................................................................
110
  6.1.
System ewidencji gospodarczej..................................................... 110 
  6.2.
Rachunkowość – podstawowe pojęcia............................................ 110 
  6.3. Kalkulacja....................................................................................
118
  6.4. Amortyzacja w ujęciu księgowym...................................................
122
  6.5. Sprawozdawczość finansowa......................................................... 124
  6.6. Interpretacja dokumentów finansowych........................................... 127
  6.7. Odpowiedzialność karna za prawidłowe prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej......................................................
129
7. Finansowanie inwestycji......................................................................... 129
  7.1.
Ocena opłacalności inwestycji.......................................................
130
  7.2. Źródła finansowania inwestycji.......................................................
135
8. Banki a finansowanie bieżące przedsiębiorstw.......................................... 142
  8.1.
Informacje ogólne o bankach.......................................................... 142
  8.2. Rodzaje finansowych rozliczeń bankowych..................................... 145
  8.3. Kredyty bankowe..........................................................................
148
9. Podatki................................................................................................. 152 
10. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem.......................................... 160
  10.1. Otoczenie przedsiębiorstwa........................................................... 160
  10.2. Zasady sprawnej organizacji.......................................................... 162
  10.3. Struktura organizacyjna.................................................................
165
  10.4. Zarządzanie w przedsiębiorstwem.................................................. 169
  10.5.
Planowanie w przedsiębiorstwie..................................................... 172
  10.6.
Marketing w przedsiębiorstwie.......................................................
176
  10.7. Nowoczesne techniki elektroniczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem........................................................................ 179
11.
Przepisy o wykonywaniu transportu drogowego........................................ 182
  11.1. Warunki dopuszczania do zawodu i rynku przewoźnika.................... 184 
  11.2. Warunki dopuszczania do zawodu przewoźnika..............................
185
    11.2.1 Dopuszczanie do zawodu przewoźnika wg dotychczasowych przepisów.............................................
185
    11.2.2
Dopuszczanie do zawodu przewoźnika wg nowych przepisów........................................................................
186
  11.3. Warunki dopuszczania do rynku transportowego............................. 187
    11.3.1 Przewozy zarobkowe wg dotychczasowych przepisów........ 187
    11.3.2 Przewozy zarobkowe wg nowych przepisów....................... 197
    11.3.3
Przewozy niezarobkowe (na potrzeby własne)..................... 204
  11.4. Opłaty w transporcie..................................................................... 205
12.
 Dodatkowe obowiązki przewoźników w drogowym transporcie osób.......... 210 
  12.1. Honorowanie ulg obywateli............................................................. 210 
  12.2.
Rozkład jazdy autobusów i jego znaczenie..................................... 211 
  12.3. Formularz jazdy i jego znaczenie...................................................
212 
13. Umowy międzynarodowe w transporcie drogowym.................................... 213 
  13.1. Prawo Unii Europejskiej................................................................. 213
  13.2. Umowy bilateralne........................................................................ 213
  13.3. Porozumienie EKMT (CEMT).........................................................
214
  13.4. Konwencje międzynarodowe..........................................................
215
    13.4.1 Konwencje regulujące przepisy ruchu drogowego................
215
    13.4.2 Konwencje regulujące sprawy socjalne w transporcie........... 216
    13.4.3
Konwencje regulujące przewozy rzeczy..............................
218
    13.4.4 Konwencje celne.............................................................. 225
14. Przewozy specjalistyczne...................................................................... 229
  14.1. Przewozy towarów niebezpiecznych (ADR)..................................... 229
  14.2. Przewozy odpadów.......................................................................
235
  14.3. Przewozy artykułów żywnościowych szybko psujących się.............. 236
  14.4. Przewozy zwierząt........................................................................
239
  14.5. Przewozy nienormatywne.............................................................. 242
  14.6. Przewozy kontenerowe.................................................................
247
  14.7. Przewozy kombinowane............................................................... 248
15. Kontrole w transporcie drogowym............................................................ 249
  15.1. Kontrole administracyjne...............................................................
249 
  15.2.
Inspekcja Transportu Drogowego................................................... 250
  15.3. Policja........................................................................................ 256
  15.4.
Państwowa Inspekcja Pracy......................................................... 257
  15.5. Państwowa Inspekcja Sanitarna.................................................... 258
  15.6. Inne kontrole............................................................................... 258
16. Bezpieczeństwo ruchu i standardy techniczne pojazdów przeznaczonych do transportu osób i rzeczy.................................................................... 260
  16.1. Zasady dopuszczania pojazdów do ruchu...................................... 261
  16.2. Obsługa pojazdów....................................................................... 266
  16.3. Wymagania wobec kierowców...................................................... 267
  16.4. Ograniczenia w ruchu drogowym................................................... 272
  16.5. Przyczyny  wypadków drogowych.................................................
273
17. Sieci drogowe w kraju i w Europie........................................................... 276
  17.1. Sieci dróg i przejścia graniczne w kraju......................................... 276
  17.2.
Sieci dróg w Europie.................................................................... 278
18. Zasady załadunku pojazdów i mocowania ładunku................................... 280
  18.1. Bezpieczeństwo przewozu...........................................................
280
  18.2. Obowiązki uczestników przewozu dotyczące załadunku.................
280
  18.3. Ograniczenia ładowania pojazdów................................................. 282
  18.4. Siła ciężkości i stabilność ładunku................................................ 284
  18.5. Wymagania konstrukcyjne wobec nadwozi pojazdów...................... 286
  18.6.
Rozmieszczenie ładunku.............................................................. 287
  18.7. Sposoby mocowania ładunków i środki do tego stosowane.............. 290
19.
Organizacje społeczne i zawodowe w transporcie drogowym.................... 293
  19.1. Związki zawodowe.......................................................................
293
  19.2. Międzynarodowe organizacje zawodowe........................................ 295
  19.3. Krajowe organizacje zawodowe.....................................................
296
20. Przykładowy test egzaminacyjny w przewozach osób..............................
298
21.
Przykładowy test egzaminacyjny w przewozach rzeczy...........................
311
22. Przykładowe zadania wg wzorca obowiązującego  na egzaminie............... 324
  22.1.
Przykład zadania w zakresie przewozu osób.................................. 324
  22.2.
Przykład zadania w zakresie przewozu rzeczy............................... 328
23. Inne przykładowe zadania do egzaminu.................................................. 331
24. Zasady zdawania egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych.......... 343
25. Materiały źródłowe................................................................................ 345