Znajdujesz się w: ATP Inne usługi

 

Aktualne wydanie (2009). Książka zawiera zagadnienia dotyczące czasu pracy kierowców uwzględniające zarówno przepisy unijne (Rozporządzenie nr 561/2006) na obszarze Unii Europejskiej, jak również przepisy międzynarodowe (Konwencję AETR) na obszarze poza Unią Europejską. Przepisy o czasie pracy kierowców podane sa w formie tekstowej i graficznej wraz z przykładami.

 

  Czas_pracy_2009.200.jpg
  

Książka:

Format:

Ilość stron:

Grafika:

ISBN:

Autorzy:

 

 

Cena brutto:

 

-

-

-

-

-

 

 

-

 

A5

48

kolor

978-83-922404-4-0

Joanna Michniak, Bogusław Madej

 

 

21 zł. brutto

 

Ośrodkom szkolenia kierowców zawodowych kupujących książki, jako materiały szkoleniowe dla osób szkolonych,  udzielamy:

  • 10% rabatu przy zakupie 5 do 9 książek,
  • 15% rabatu przy zakupie 10 do 15 książek,
  • 20% rabatu przy zakupie 16 do 25 ksiażek,
  • 25% rabatu przy zakupie 26 do 35 książek,
  • 30% rabatu przy zakupie ponad 35 książek.

Obowiązkiem prawnym kierowcy zawodowego jest przestrzeganie przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, która jednocześnie odwołuje się do przepisów Unii Europejskiej, tj.

  1. Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające Rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) nr 2135/98, jak również uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85,
  2. Umowy Europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (Konwencji AETR).
1. Stan prawny......................................................................................................... 5

2. Organy uprawnione do kontroli przestrzegania przepisów dotyczących

czasu pracy kierowców....................................................................................

6
2.1. Inspekcja Transportu Drogowego.................................................................... 6
2.2. Państwowa Inspekcja Pracy.......................................................................... 7
3. Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 16.................................................................... 8
3.1. Zakres stosowania i wyłączenia..................................................................... 8
3.2. Definicje....................................................................................................... 11
3.3. Wiek kierowców........................................................................................... 13
3.4. Normy prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynku.......................................... 14
3.4.1. Czas nieprzerwanego prowadzenia pojazdu i czas przerwy.................... 14
3.4.2. Dzienny czas prowadzenia pojazdu...................................................... 14
3.4.3. Tygodniowy i dwutygodniowy czas prowadzenia pojazdu........................ 15
3.4.4. Odpoczynek dobowy w załodze jednoosobowej..................................... 15
3.4.4.1. Regularny odpoczynek dobowy................................................. 15
3.4.4.2. Skrócony odpoczynek dobowy.................................................. 17
3.4.5. Odpoczynek dobowy w załodze kilkuosobowej...................................... 18
3.4.6 Odpoczynek tygodniowy...................................................................... 18
3.4.7 Inna praca i okresy gotowości............................................................... 20

3.5. Odpowiedzialność przedsiębiorcy w zakresie przestrzegania norm prowadzenia

 pojazdu, obowiązkowych przerw i odpoczynków............................................

21
3.6 Wyciąg z planu pracy i rozkład jazdy.............................................................. 21
4. Ustawa o czasie pracy kierowców i Kodeks pracy............................................... 21
4.1. Definicje....................................................................................................... 22
4.2 Kierowcy....................................................................................................... 24
4.3 Wyłączenia................................................................................................... 25
4.4 Czas pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy................... 25
4.4.1. Doba................................................................................................. 25
4.4.2. Czas pracy........................................................................................ 26
4.4.3. Czas dyżuru......................................................................................
27
4.4.4. Czas dyspozycji................................................................................. 28
4.4.4.1 Różnice i zależności pomiędzy dyżurem a okresem dyspozycji....
28
4.4.4.2 Przypadek przejść granicznych.................................................. 28
4.4.5. Praca w godzinach nadliczbowych....................................................... 29
4.4.6. Podstawowe normy czasu pracy.......................................................... 30
4.4.7. System równoważnego czasu pracy.................................................... 31
4.4.8. System przerywanego czasu pracy...................................................... 32
4.4.9. System zadaniowego czasu pracy....................................................... 32
4.5. Obowiązki pracodawcy.................................................................................. 33

4.6. Okresy prowadzenia pojazdów, obowiązkowe przerwy w prowadzeniu

i gwarantowane okresy odpoczynku kierowców wykonujących przewozy regularne, których trasa nie przekracza 50 km...............................................

34
5. Umowa AETR....................................................................................................... 36

5.1. Definicje.......................................................................................................

36

5.2. Zakres stosowania i wyłączenia.....................................................................

37

5.3. Minimalny wiek kierowcy...............................................................................

38

5.4. Nieprzerwany i dzienny czas prowadzenia pojazdu oraz obowiązkowe przerwy..

39

5.5. Maksymalny tygodniowy i dwutygodniowy czas prowadzenia pojazdu...............

40

5.6. Odpoczynek dobowy.....................................................................................

40

5.6.1 Załoga jednoosobowa...........................................................................

40

5.6.2 Załoga dwuosobowa.............................................................................

42

5.7. Odpoczynek tygodniowy...............................................................................

43

6 Taryfikator kar nakładanych przez ITD, wynikający z Załacznika do Ustawy

o transporcie drogowym...................................................................................

45

7. Taryfikator kar nakładanych przez ITD, wynikający z Załacznika nr 2, tabeli C

do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych  drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń............................

49