U W A G A  ! ! !

Od 1 marca 2020 roku rozpoczął się proces likwidacji Akademii.

Od 1 stycznia 2021 roku nie sprzedaje
i nieudostępnia żadnych szkoleń.


 


S z k o l e n i e
OSOBA ZARZĄDZAJĄCA
TRANSPORTEM DROGOWYM RZECZY
Program szkolenia
 1. Informacje ogólne, prawo cywilne.
  Pojęcie zarządzającego transportem i jego rola w firmie transportowej. Wybrane elementy prawa cywilnego. Umowy cywilno-prawne i ich rodzaje.
 2. Nowe zasady dopuszczania do zawodu przewoźnika i zarządzającego transportem drogowym.
  Zasady dostępu do zawodu definiowane przez przepisy unijne (Rozporządzenie WE nr 1071/2009) oraz przez przepisy polskie (Ustawę o transporcie drogowym).
 3. Zasady dostępu do drogowego rynku przewozów rzeczy.
  Działalność gospodarcza i jej rejestracja. Przepisy regulujące zasady dostępu do krajowego rynku przewozu rzeczy wg ustawy o transporcie drogowym (definicje, zwolnienia, licencje, zezwolenia w przewozach międzynarodowych), przewozy na potrzeby własne. Nowe zasady dopuszczania do międzynarodowego rynku przewozu rzeczy (Rozporządzenie WE nr 1072/2009). Opłaty administracyjne. Warunki wykonywania zawodu kierowcy.
 4. Prawo przewozowe w drogowym przewozie rzeczy.
  Umowy przewozowe i ich rodzaje. Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność stron umowy przewozu. Szkody w przewozie, reklamacje i ich załatwianie, roszczenia w przewozach, przedawnienie roszczeń. Umowy i konwencje międzynarodowe w przewozach rzeczy (ekologiczne, ruchu drogowego, przewozowe, celne, kontenerowe). Warunki handlowe INCOTERMS 2010. Obowiązki i odpowiedzialność kierowcy.
 5. Prawo socjalne w przewozach drogowych.
  CZAS PRACY KIEROWCÓW wg przepisów unijnych (Rozporządzenie nr 561/2006). Informacje ogólne Definicje. Wyłączenia. Normy czasu jazdy, przerw w jeździe i odpoczynku. Odpowiedzialność kierowcy, zarządzającego transportem i przewoźnika. Czas pracy kierowcy wg polskich przepisów (ustawy o czasie pracy kierowców). Definicje. Systemy czasu pracy. Dyżur i dyspozycyjność. Godziny nadliczbowe. Normy czasu pracy na liniach komunikacyjnych do 50 km. TACHOGRAFY ANALOGOWE. Wymagania, rodzaje, użytkowanie tachografów i wykresówek, techniki odczytu i umiejętność czytania wykresówek. Obowiązki i odpowiedzialność kierowcy, zarządzającego transportem i przewoźnika.TACHOGRAFY CYFROWE. Informacje ogólne. Budowa i zasada działania. Karty tachograficzne. Język tachografu (piktogramy). Wydruki i umiejętność ich czytania i interpretacji. Zasady obsługi tachografu. Obowiązki i odpowiedzialność kierowcy, zarządzającego transportem i przewoźnika. Prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie czasu pracy kierowców.
 6. Podstawy bezpiecznego zarządzania firmą.
  Wybrane elementy organizacji, zarządzania i planowania. Podstawy rachunkowości i księgowości. Ubezpieczenia w transporcie. Podstawy negocjacji handlowych. Wizerunek firmy i podstawy marketingu. Informacja w transporcie i jej wykorzystanie. Koszty i ceny w transporcie drogowym oraz ich kalkulacja. Podstawowe informacje o przepisach technicznych (Wymagania wobec pojazdów oraz zasady ich eksploatacji). Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Alkohol, leki, narkotyki i zmęczenie oraz ich wpływ na pracę kierowcy. Uprawnienia kontrolne policji na drodze. Ubezpieczenia komunikacyjne.
 7. Dokumentacja w drogowym przewozie rzeczy.
  Rodzaje dokumentów wymaganych w drogowym przewozie rzeczy i ich omówienie. Opłaty drogowe i korzystanie z systemu VIATOL.
 8. Podstawowe informacje o przewozach specjalistycznych.
  Przewozy towarów niebezpiecznych (ADR). Przewozy nienormatywne. Przewozy odpadów. Przewozy artykułów żywnościowych szybko psujących się. Przewozy zwierząt. Przewozy kombinowane i kontenerowe. Usługi logistyczne w przewozach rzeczy.
 9. Kontrole w drogowych przewozach rzeczy.
  Podmioty uprawnione do kontroli. Procedury kontroli kierowcy na drodze przez Inspekcję Transportu Drogowego.
 10. Nielegalna imigracja w drogowych przewozach rzeczy.
  Omówienie problematyki nielegalnej imigracji i przemytu w przewozach rzeczy. Konwencja Schengen i wynikające z niej obowiązki w przeciwdziałaniu nielegalnej imigracji. Organizacje do zwalczania nielegalnej imigracji.
 11. Ekodriving i ekologia w transporcie.
  Podstawowe informacje o ekodrivingu w transporcie drogowym i metodach oszczędności zużycia paliwa. Film o ekodrivingu. Podstawowe informacje o ekologii w transporcie. Wpływ silnika, pojazdu i stylu jazdy kierowcy na oszczędną eksploatację pojazdów i ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Film o ekologii.
 12. Podsumowanie odpowiedzialności zarządzającego drogowym transportem rzeczy.
  Omówienie sankcji administracyjnych i karnych, jakie mogą być nałożone na zarządzajacego transportem drogowym za naruszanie prawa obowiązującego w transporcie i brak nadzoru nad pracą kierowców.


Kontakt

Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

ul. Annopol 4B,

pok. 140 - piętro I.

03-236 Warszawa

 

Telefon : pn. - pt. w godzinach 9:00 - 17:00.

695 936 500; 695 936 501

 

e-mail:   glesinska@akademiatp.pl

              akademia@akademiatp.pl

 

Jesteśmy:

 

Członkiem ZMPD od 2005 r.

 

 

 

Mapa dojazdu