W S P Ó Ł R P A C A - P a r t n e r z y   E g z a m i n a c y j n i

Strona w opracowaniu - Zapraszamy później - PRZEPRASZAMY !!!

 

Partnerem Edukacyjnym ATP może zostać każdy podmiot pod warunkiem spełnienia procedur egzaminacyjnych standardu ATP oraz przejściu procedury akredytacyjnej wg standardu ATP.

Podmiot posiadający status Partnera Egzaminacyjnego ATP musi prowadzić proces egzaminowania zgodnie ze standardem ATP oraz zapewnić:

 1. Egzaminatora ATP zajęć teoretycznych,
 2. Egzaminatora ATP zajęć praktycznych,
 3. Zasoby materialne umożliwiające przeprowadzenie egzaminu (salę egzaminacyjną i wymagane jej wyposażenie).

Egzamin musi być przeprowadzony wg testów i zadań praktycznych zatwierdzonych przez ATP (patrz Akredytacja materiałów).

 

Dopuszcza się prowadzenie egzaminu w formie:

 1. Tradycyjnej – egzamin z teorii w formie testów papierowych, a egzamin z umiejętności praktycznych w formie zależnej od rodzaju zawodu lub kompetencji (w formie zadań opisowych lub wykonania określonych czynności).
 2. Elektronicznej – egzamin z teorii w formie testów elektronicznych (on-line), a egzamin z umiejętności praktycznych w formie zależnej od rodzaju zawodu lub kompetencji (w formie zadań opisowych, papierowych, elektronicznych lub wykonania określonych czynności).

W przypadku prowadzenia egzaminu elektronicznego sala musi być wyposażona w określoną ilość komputerów z dostępem do sieci Internet.

 

Do przeprowadzania egzaminu praktycznego w formie wykonywania określonych czynności Partner Egzaminacyjny musi zapewnić wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego określonego zawodu lub kompetencji zawodowych zgodnie wytycznymi podanymi w Ramach Kwalifikacji poszczególnych zawodów i grup kompetencji.

 

Partner Egzaminacyjny nie ponosi kosztów związanych z przystąpienia do współpracy z Akademią Transportu i Przedsiębiorczości.

 

Aby zostać Partnerem Egzaminacyjnym ATP należy:

 1. Przesłać wypełniony formularz zgłoszenia (pobierz formularz).
 2. Przedstawić akredytowanych egzaminatorów (przynajmniej jednego w każdym certyfikowanym zawodzie lub kompetencji zawodowej) (pobierz formularz zgłoszenia, formularz oświadczenia) lub zgłosić swoich egzaminatorów do akredytacji (pobierz formularz).
 3. Podpisać i przesłać umowę nadzoru nad certyfikatem (pobierz umowę).
 4. Otrzymać certyfikat akredytacji Partnera Egazminacyjnego ATP.

Wypełnione i podpisane dokumenty można przesłać:

 1. w formie papierowej pocztą na adres Akademii lub,
 2. w formie papierowej faksem na numer 22 676 21 29 lub
 3. w formie elektronicznej na adres email akademia@akademiatp.pl (pod warunkiem podpisania ich certyfikowanym podpisem elektronicznym).

Więcej informacji udziela - Bogusław Madej (tel. 695 936 501).