Podstawa prawna nowego podejścia do certyfikacji personelu

Na niniejszych stronach mają Państwo opisaną problematykę nowego podejścia do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i certyfikacji personelu. Wydane już zostały podstawowe akty prawne regulujące ten proces, ale zarówno w Unii Europejskiej, jak i w naszym kraju, jest ono dopiero tworzony. Opis znajdą Państwo na następnych podstronach wyszczególnionych w lewym menu.

 

Do ogłoszonych aktów prawnych regulujących nowe podejście do systemu podnoszenia kwalifikacji zawodowych należą:

  1. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2008/C 111/01) (pobierz plik PDF).
  2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r., nr 69, poz.415) (pobierz plik PDF).