U W A G A  ! ! !

Od 1 marca 2020 roku rozpoczął się proces likwidacji Akademii.

Od 1 stycznia 2021 roku nie sprzedaje
i nieudostępnia żadnych szkoleń.


 


Program szkolenia: Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika w przewozie drogowym osób i rzeczy.

 

Moduł 1 - Prawo cywilne.

 • Rodzaje umów cywilno-prawnych zawieranych w transporcie drogowym (umów o przeniesienie praw, umów o korzystanie z cudzych rzeczy lub praw, umów o usługi i innych).
 • Negocjacje i sposoby zawierania umów.

 

Moduł 2 - Prawo handlowe.

 • Przepisy w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej w transporcie drogowym.
 • Wybrane formy działalności przedsiębiorstw transportowych, zasady ich tworzenia i zarządzania nimi (przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, spółki osobowe i kapitałowe prawa handlowego, firmy prawa cywilnego).
 • Tworzenie, przekształcanie, łączenie, podział i upadłość przedsiębiorstw.

 

Moduł 3 - Prawo socjalne.

 • Pracownik i pracodawca.
 • Stosunek pracy i rodzaje umów o pracę.
 • Zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę.
 • Układ zbiorowy pracy i regulamin pracy.
 • Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia.
 • Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika.
 • Zasady nagradzania i karania pracowników.
 • Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników oraz terminy przedawnienia roszczeń.
 • Czas pracy i jego normy (czas normatywny, praca w godzinach nadliczbowych i nocnych).
 • Urlopy i ich rodzaje.
 • Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładzie.
 • Czas pracy kierowców zatrudnionych w transporcie drogowym (normy czasu prowadzenia pojazdu, przerw w jeździe i odpoczynku, systemy czasu pracy kierowców, praca w godzinach nadliczbowych i nocnych).
 • Tachografy analogowe i cyfrowe - ogólne zasady użytkowania.
 • Obowiązki przewoźnika i kierowcy w zakresie przestrzegania czasu pracy kierowcy i eksploatacji tachografów.
 • Kontrole na drodze - wynikające z nich obowiązki przewoźnika i kierowcy oraz konsekwencje z braku przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców, niewłaściwej eksploatacji tachografów oraz przeciążenia dróg.
 • Rola związków zawodowych i organizacji społecznych i zawodowych w transporcie drogowym.

 

Moduł 4 - Prawo podatkowe.

 • Podatki i ich rodzaje, dokumenty podatkowe i odpowiedzialność przewoźnika z tytułu podatków.
 • Opłaty ponoszone w transporcie drogowym.

 

Moduł 5 - Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa.

 • Wybrane elementy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem.
 • Podstawy prawa finansowego.
 • System ewidencji gospodarczej.
 • Rachunkowość (bilans przedsiębiorstwa i jego struktura).
 • Podstawy zasad księgowości (plan kont i zasady księgowania).
 • Kalkulacja (nakład, wydatek koszt, rodzaje kosztów, podstawy zasad kalkulacji kosztów i cen w transporcie).
 • Sprawozdawczość finansowa (bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne).
 • Interpretacja dokumentów finansowych.
 • Odpowiedzialność za prawidłowość prowadzenia rachunkowości.
 • Finansowanie inwestycji (ocena opłacalności i źródła finansowania).
 • Podstawowe informacje o bankowości (rodzaje banków, zasady finansowania przedsiębiorstw - rodzaje finansowych rozliczeń bankowych i kredyty bankowe).
 • Podstawy zasad marketingu i reklamy.
 • Rodzaje ubezpieczeń transportowych.
 • Wykorzystanie teleinformatyki w transporcie.

 

Moduł 6 - Dostęp do rynku.

 • Nowe zasady dopuszczania do zawodu przewoźnika (Rozporządzenie WE nr 1071/2009 oraz ustawa o transporcie drogowym).
 • Zasady dostępu do drogowego rynku przewozów osób (Rozporządzenie WE nr 1073/2009 i ustawa o transporcie drogowym) - zakładanie działalności, definicje, zwolnienia, licencje, zezwolenia, przewozy na potrzeby własne.
 • Zasady dostępu do drogowego rynku przewozów rzeczy (Rozporządzenie WE nr 1072/2009 i ustawa o transporcie drogowym) - zakładanie działalności, definicje, zwolnienia, licencje, zezwolenia, przewozy na potrzeby własne.
 • Opłaty administracyjne.
 • Warunki wykonywania zawodu kierowcy.
 • Prawo przewozowe w drogowym przewozie osób.
 • Prawo przewozowe w drogowym przewozie rzeczy.
 • Umowy przewozowe i ich rodzaje.
 • Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność stron umowy przewozu.
 • Szkody w przewozie, reklamacje i ich załatwianie, roszczenia w przewozach, przedawnienie roszczeń. Umowy i konwencje międzynarodowe w przewozach osób (ekologiczne, ruchu drogowego, socjalne, przewozowe).
 • Umowy i konwencje międzynarodowe w przewozach rzeczy (ekologiczne, ruchu drogowego, socjalne, przewozowe, celne, kontenerowe).
 • Warunki handlowe INCOTERMS 2010.
 • Obowiązki i odpowiedzialność kierowcy.
 • Formalności celne i graniczne.
 • Dokumentacja wymagana w transporcie drogowym.
 • Kontrole kierowcy i przewoźnika - rodzaje i uprawnienie instytucji kontrolnych.
 • Struktura i organizacja rynku transportowego.

 

Moduł 7 - Normy techniczne i techniczne aspekty działalności.

 • Wymagania techniczne i ekologiczne wobec pojazdów.
 • Specjalizacja w transporcie drogowym osób.
 • Specjalizacja w transporcie drogowym rzeczy.
 • Zasady załadunku pojazdów i mocowania na nich ładunków.

 

Moduł 8 - Bezpieczeństwo drogowe.

 • Wybrane zagadnienia z bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Zasady prawidłowej eksploatacji pojazdów.
 • Wymagania wobec kierowców.
 • Ubezpieczenia komunikacyjne.
 • Nadzór nad pracą kierowców.
 • Podstawowe informacje o sieci drogowej i przejściach granicznych.
 • Ograniczenia w ruchu drogowym.

 

Moduł 9 - Zadania egzaminacyjne.

 • Zapewniamy dostęp do ćwiczeń w zakresie rozwiązywania zadań egzaminacyjnych.
 • Moduł zawiera około 30 zadań podzielonych na grupy. W każdej grupie pierwsze 2 zadania są rozwiązywane krok po kroku. Pozostałe zadania przewidziane są do rozwiązywania samodzielnego i porównania z rozwiązaniem podanym na platformie szkoleniowej.

 

Moduł 10 - Testy egzaminacyjne.

 • Zapewniamy dostęp do bazy około 1400 pytań. Można losować testy, rozwiązywać je, system je automatycznie sprawdza i dla każdego rozwiązanego testu pokazuje popełnione błędy.


Kontakt

Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

ul. Annopol 4B,

pok. 140 - piętro I.

03-236 Warszawa

 

Telefon : pn. - pt. w godzinach 9:00 - 17:00.

695 936 500; 695 936 501

 

e-mail:   glesinska@akademiatp.pl

              akademia@akademiatp.pl

 

Jesteśmy:

 

Członkiem ZMPD od 2005 r.

 

 

 

Mapa dojazdu