U W A G A  ! ! !

Od 1 marca 2020 roku rozpoczął się proces likwidacji Akademii.

Od 1 stycznia 2021 roku nie sprzedaje
i nieudostępnia żadnych szkoleń.


 


Program szkolenia: Przewozy artykułów żywnościowych.

 

O żywności i zagrożeniach oraz sposobach przeciwdziałania.

 1. Informacje ogólne

  • Omówienie definicji i przepisów prawa unijnego i krajowego regulującego rynek przewozu artykułów  żywnościowych (Rozporządzenia (WE) nr 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004; Rozporządzenie Komisji br 2073/2005; Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 2005 r., Ustawa o produktach pochodzenia zwierzęcego z 2005 r.; Kodeks Żywnościowy - Codex Alimentarius).
 2. Zagrożenia żywności

  • Definicja i rodzaje zagrożeń dla żywności.
  • Omówienie zagrożeń fizycznych, chemicznych, biologicznych i genetycznych (GMO).
  • Żywność tradycyjna, a żywność GMO.
 3. Żywność ekologiczna

  • Definicja żywności ekologicznej.
  • Omówienie przepisów regulujących żywność ekologiczną.
  • Żywność ekologiczna, a żywność tradycyjna.
  • Atesty i znakowanie żywności ekologicznej.
 4. Technologie konserwowania żywności

  • Przyczyny psucia się żywności i ich omówienie (powietrze, wilgotność, temperatura, światło słoneczne, czas, drobnoustroje).
  • Procesy zachodzące w przechowywanej żywności (oddychanie, dojrzewanie, autoliza, wysychanie, kiełkowanie).
  • Metody utrwalania żywności i ich omówienie.
  • Metody fizyczne niskotemperaturowe (chłodzenie, mrożenie), wysokotemperaturowe (pasteryzacja, sterylizacja, termizacja) i odwodnieniowe (suszenie, zagęszczanie i liofilizacja).
  • Metody osmoaktywne (solenie, słodzenie).
  • Metody chemiczne (konserwacja chemiczna nieorganiczna i organiczna, wędzenie, peklowanie).
  • Metody biologiczne (kiszenie).
  • Metody niekonwencjonalne (promieniowanie jonizujące i nadfioletowe, drgania dźwiękowe i naddźwiękowe, wysokie ciśnienie, pulsujące pole magnetyczne, elektryczne i świetlne).
  • Inne metody (homogenizacja).

 

Systemy bezpieczeństwa i jakości żywności.

 1. Systemy bezpieczeństwa żywności

  • Łańcuch bezpiecznej produkcji żywności.
  • Pojęcie systemu bezpieczeństwa żywności i jego elementy.
  • Systemy GAP (Dobrej Praktyki Rolniczej), GHP (Dobrej Praktyki Higienicznej), GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej), HACCP (Analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli) i ich omówienie.
  • Nadzór nad bezpieczeństwem żywności.
  • Audyty wewnętrzne, zewnętrzne i kontrole państwowe. 
 2. Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej.

  • Systemy jakości żywności
  • Definicja jakości i systemów jakości żywności.
  • Parametry jakości żywności.
  • Systemy jakości powiązane z bezpieczeństwem żywności (ISO 9001, TQM).
  • Omówienie wymienionych systemów jakości.
 3. Chronione systemy jakości żywności

  • Definicja chronionych systemów jakości żywności i przepisy unijne z nimi związane.
  • Omówienie unijnych systemów Chronionej Nazwy Pochodzenia, Gwarantowanej Tradycyjnej Jakości i Chronionego Oznaczenia Geograficznego.
  • Przykłady polskiej żywności posiadającej atest chronionych systemów jakości.
  • Polskie systemy jakości żywności, ich przykłady i omówienie
 4. Kontrole jakości żywności

  • Organizacja kontroli jakości żywności (audyty wewnętrzne, certyfikacja systemów jakości i audyty zewnętrzne, kontrole państwowe).
  • Procedura uzyskiwania certyfikatów jakości żywności.
  • Rola Państwa nad jakością żywności (Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcji Handlowej oraz Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa).

 

Transport żywności.

 1. Przewozy artykułów żywnościowych szybko psujących się.

  • Definicja żywności szybko psującej się.
  • Konwencja ATP i jej omówienie.
  • Dyrektywa 921/1/EWG z 1982 r. oraz polskie przepisy w sprawie żywności szybko psującej się. Przewozy w temperaturze kontrolowanej.
  • Wymagania wobec pojazdów przewożących artykuły żywnościowe szybko psujące się (dopuszczenie ich do ruchu drogowego i do przewozu - świadectwo zgodności środka transportu).
  • Rodzaje pojazdów i ich wyposażenie (pojazdy izotermiczne, chłodnicze, lodownie i podgrzewane) - ich klasyfikacja i zasady oznakowania.
  • Urządzenia zapewniające wymaganą temperaturę w pojeździe (izolacja, suchy lód, płyty eutektyczne, agregat chłodniczy, urządzenie grzewcze).
  • Urządzenia kontroli i rejestracji temperatury we wnętrzu nadwozia (termografy).
  • Kontrole okresowe pojazdów.
  • Instytucje dopuszczające pojazdy do przewozu artykułów żywnościowych szybko psujących się.
  • Obowiązki przewoźnika i kierowcy.
 2. Organizacja transportu żywności.

  • Przygotowanie pojazdu (stan techniczny, właściwe nadwozie, oznakowanie pojazdu).
  • Opakowania transportowe pojazdu (rodzaje opakowań i wymagania wobec nich).
  • Załadunek pojazdu (właściwy załadunek i mocowanie ładunku, zasady i zakazy ładowania razem żywności ze sobą i z innymi towarami).
  • Przewóz żywności (utrzymanie wymagań wobec żywności, np. temperatury przewozu, rejestracji wyników kontroli, czas przewozu).
  • Rozładunek pojazdu (rozładunek, czyszczenie pojazdu, kompletacja i zdawanie wymaganej dokumentacji).
  • Dezynfekcja pojazdu (rodzaje dezynfekcji pojazdu i jej częstotliwość).
  • Obowiązki przewoźnika i kierowcy w podczas przewozu.
  • Kontrole wewnętrzne stosowania zasad bezpieczeństwa żywnościowego w przewozie artykułów żywnościowych.
 3. Warunki transportu wybranych artykułów spożywczych.

  • Omówienie warunków transportu wybranych artykułów żywnościowych (mięsa surowego. wyrobów garmażeryjnych, pieczywa, ryb, mleka i produktów mlecznych, jaj, materiałów sypkich i suchych luzem, napojów i  koncentratów spożywczych).
 4. Wymagania wobec kierowców.

  • Wymagania wobec kierowców pracujących przy przewozie żywności.
 5. Wymagane dokumenty.

  • Dokumenty wymagane w przewozie żywności (kierowcy, pojazdu, socjalne, legalności przewozu, drogowe i przewozowe).
      

Kontrola transportu żywności.

 1. Kontrola drogowa ITD.

  • Omówienie procedury kontroli na drodze w przewozach artykułów żywnościowych prowadzonej przez Inspekcję Transportu Drogowego.
 2. Ograniczenia w ruchu drogowym.

  • Omówienie ograniczeń sezonowych w transporcie drogowym rzeczy, w tym również w przewozie artykułów żywnościowych.
 3. Filmy, materiały pomocnicze.

   

Test zaliczeniowy.

Test zaliczeniowy. Po jego zaliczeniu osoba szkolona otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.


Kontakt

Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

ul. Annopol 4B,

pok. 140 - piętro I.

03-236 Warszawa

 

Telefon : pn. - pt. w godzinach 9:00 - 17:00.

695 936 500; 695 936 501

 

e-mail:   glesinska@akademiatp.pl

              akademia@akademiatp.pl

 

Jesteśmy:

 

Członkiem ZMPD od 2005 r.

 

 

 

Mapa dojazdu