Program szkolenia: Przewozy towarów niebezpiecznych  (ADR) - szkolenie podstawowe dla kierowców.


Dzień 1: Podstawy prawne, zagrożenie, klasyfikacja, bezpieczeństwo.

 1. Zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne.

  • Informacje ogólne.
  • Podstawy prawne przewozów towarów niebezpiecznych.
  • Podstawowe definicje.
  • Struktura Umowy ADR.
  • Zasady klasyfikacji i numeracji towarów niebezpiecznych.
  • Klasyfikacja ogólna towarów niebezpiecznych.
  • Zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne.
  • Klasyfikacja zagrożeń.
  • Zagrożenia dominujące i dodatkowe.
  • Sposoby przeciwdziałania zagrożeniom.
 2. Obowiązki uczestników przewozu oraz dodatkowe wymagania, które musi spełnić załoga pojazdu.

  • Klasyfikacja szczegółowa towarów niebezpiecznych w klasach od 1 do 9.
 3. Klasyfikacja towarów niebezpiecznych.

  • Klasyfikacja szczegółowa towarów niebezpiecznych w klasach od 1 do 9.
 4. Bezpieczeństwo transportu towarów niebezpiecznych.

  • Ryzyko związane z przewozem towarów niebezpiecznych.
  • Ochrona towarów niebezpiecznych w transporcie.
  • Przewozy towarów dużego ryzyka, w tym plan ochrony.
  • Sposoby przeciwdziałania różnego rodzaju zagrożeniom w transporcie.

   Dzień 2 - Opakowania, oznakowanie przesyłek, wyłączenia, dokumenty, wykonywanie przewozów:

       Opakowania.
       Definicja i wymagania stawiane opakowaniom ADR. Kategorie i rodzaje opakowań. Grupy i symbole opakowań. Instrukcje pakowania. Oznakowanie opakowań.
       Oznakowanie sztuk przesyłek.
       Definicja sztuki przesyłki. Sposoby oznakowania sztuk przesyłek w poszczególnych klasach towarów niebezpiecznych. Nalepki ostrzegawcze, ich rodzaje i przeznaczenie. Nalepki informacyjne i ich przeznaczenie.
       Wyłączenia z przepisów ADR.
       Pojęcie wyłączeń z przepisów ADR. Wyłączenia z przepisów ADR wynikające z charakteru operacji transportowych. Wyłączenia z przepisów ADR wynikające z przepisów szczególnych. Wyłączenia z przepisów ADR wynikające z limitów ilościowych na opakowanie. Wyłączenia z ADR wynikające z pakowania w wyłączonych ilościach (EQ). Wyłączenia z ADR wynikające z ograniczonych ilości przewożonych w jednostce transportowej. Korzyści wynikające z wyłączeń transportowych z ADR.
       Dokumenty wymagane w przewozach ADR.
       Rodzaje dokumentów wymaganych w przewozach towarów niebezpiecznych. Dokumenty kierowcy i pojazdu. Dokument przewozowy i jego wypełnianie. Dokumenty wynikające z przepisów ADR (instrukcja pisemna dla kierowcy, zaświadczenie ADR o przeszkoleniu kierowcy, dokumenty tożsamości członków załogi, świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych, certyfikat pakowania kontenera, kopia świadectwa dopuszczenia przez właściwe władze do przewozu niektórych towarów klas 1.4 i 5.2.
       Zasady wykonywania przewozów towarów niebezpiecznych.
       Przewozy w sztukach przesyłki. Sposoby przewozu. Kontrola poprzedzająca czynności ładunkowe. Czynności za- i wyładunkowe. Sposób rozmieszczenia ładunku na pokładzie pojazdu. Sposoby mocowania ładunku. Wymagania dotyczące rodzajów pojazdu lub kontenera. Ograniczenia dotyczące masy ładunku na jednostkę transportową. Przewozy luzem i przewozy w cysternach.

   Dzień 3 - Pojazdy, ruch drogowy, odpady, sytuacje awaryjne, odpowiedzialność:

       Pojazdy w przewozach towarów niebezpiecznych.
       Oznakowanie pojazdów. Sposoby oznakowania. Tablice i nalepki ostrzegawcze i informacyjne. Oznakowanie pojazdów w przewozach w sztukach przesyłki, luzem i w cysternach. Wyposażenie pojazdów. Gaśnice i wyposażenie awaryjne. Konstrukcja pojazdów. Wymagania wobec pojazdów przewożących materiały wybuchowe oraz wobec cystern.
       Udział w ruchu drogowym i szkolenia ADR.
       Udział kierowcy w ruchu drogowym. Przewozy osób w kabinie. Zasady postoju i nadzorowania towarów. Znaki drogowe dotyczące przewozów towarów niebezpiecznych. Dodatkowe wymagania krajowe. Przejazdy przez tunele. Dopuszczenie pojazdów do ruchu drogowego. Szkolenia ADR. Szkolenia kierowców, doradców DGSA i innych osób uczestniczących w obrocie towarów niebezpiecznych.
       Postępowanie w sytuacjach awaryjnych. Odpowiedzialność za szkody.
       Postępowanie w sytuacjach awaryjnych. Zachowanie się kierowcy i czynności, które powinien wykonać. Raport powypadkowy. Działania ratunkowe służb ratowniczych. Odpowiedzialność administracyjna, cywilna i karna za szkody wyrządzone w przewozach towarów niebezpiecznych.
       Przewozy odpadów niebezpiecznych i przewozy ADR w transporcie kombinowanym.
       Przewozy odpadów niebezpiecznych. Definicja odpadów i ich podział. Definicja odpadu niebezpiecznego. Podstawa prawna przewozów odpadów niebezpiecznych. Zasady wykonywania krajowego i międzynarodowego przewozu odpadów. Przewozy ADR w transporcie kombinowanym.
       Podsumowanie.
       Dyskusja, odpowiedzi na pytania, rozwiązywanie testów sprawdzających wiedzę. Przygotowanie do egzaminu.

   Informacje dodatkowe:

       Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń, prezentowania przykładów i omawiania przypadków.
       Ostatniego dania kursu odbywają się konsultacje oraz rozwiązywanie przykładowych testów egzaminacyjnych.
       Zajęcia prowadzą współpracujący z firmami przewozowymi i chemicznymi doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych (DGSA). Posiadają kwalifikacje, wiedzę i umiejętności w zakresie działalności Inspekcji Transportu Drogowego i Straży Pożarnej. Prowadzą szkolenia w zakresie obowiązujących przepisów krajowych i międzynarodowych regulujących transport drogowy, kontrole na drodze i w przedsiębiorstwie oraz zasady magazynowania towarów niebezpiecznych i postępowania po wypadku z udziałem takich materiałów. .
       Dodatkowo każdy uczestnik szkolenia uzyskuje dostęp do internetowej platformy szkoleniowej Akademii, gdzie może obejrzeć cały program szkolenia (slajdy, wykład, filmy) oraz ćwiczyć testy egzaminacyjne.
       Osoby szkolone otrzymują w cenie szkolenia podręczniki (nie wolno z niego korzystać na egzaminie).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S z k o l e n i e
PRZEWOZY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR)
(szkolenie podstawowe dla kierowców)
Program szkolenia

Dzień 1 - Podstawy prawne, zagrożenie, klasyfikacja, bezpieczeństwo:

 1. Zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne.
  Informacje ogólne. Podstawy prawne przewozów towarów niebezpiecznych. Podstawowe definicje. Struktura Umowy ADR. Zasady klasyfikacji i numeracji towarów niebezpiecznych. Klasyfikacja ogólna towarów niebezpiecznych. Zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne. Klasyfikacja zagrożeń. Zagrożenia dominujące i dodatkowe. Sposoby przeciwdziałania zagrożeniom.
 2. Obowiązki uczestników przewozu oraz dodatkowe wymagania, któe musi spełnić załoga pojazdu.
  Klasyfikacja szczegółowa towarów niebezpiecznych w klasach od 1 do 9.
 3. Klasyfikacja towarów niebezpiecznych.
  Klasyfikacja szczegółowa towarów niebezpiecznych w klasach od 1 do 9.
 4. Bezpieczeństwo transportu towarów niebezpiecznych.
  Ryzyko związane z przewozem towarów niebezpiecznych. Ochrona towarów niebezpiecznych w transporcie. Przewozy towarów dużego ryzyka, w tym plan ochrony. Sposoby przeciwdziałania różnego rodzaju zagrożeniom w transporcie.

Dzień 2 - Opakowania, oznakowanie przesyłek, wyłączenia, dokumenty, wykonywanie przewozów:

 1. Opakowania.
  Definicja i wymagania stawiane opakowaniom ADR. Kategorie i rodzaje opakowań. Grupy i symbole opakowań. Instrukcje pakowania. Oznakowanie opakowań.
 2. Oznakowanie sztuk przesyłek.
  Definicja sztuki przesyłki. Sposoby oznakowania sztuk przesyłek w poszczególnych klasach towarów niebezpiecznych. Nalepki ostrzegawcze, ich rodzaje i przeznaczenie. Nalepki informacyjne i ich przeznaczenie.
 3. Wyłączenia z przepisów ADR.
  Pojęcie wyłączeń z przepisów ADR. Wyłączenia z przepisów ADR wynikające z charakteru operacji transportowych. Wyłączenia z przepisów ADR wynikające z przepisów szczególnych. Wyłączenia z przepisów ADR wynikające z limitów ilościowych na opakowanie. Wyłączenia z ADR wynikające z pakowania w wyłączonych ilościach (EQ). Wyłączenia z ADR wynikające z ograniczonych ilości przewożonych w jednostce transportowej. Korzyści wynikające z wyłączeń transportowych z ADR.
 4. Dokumenty wymagane w przewozach ADR.
  Rodzaje dokumentów wymaganych w przewozach towarów niebezpiecznych. Dokumenty kierowcy i pojazdu. Dokument przewozowy i jego wypełnianie. Dokumenty wynikające z przepisów ADR (instrukcja pisemna dla kierowcy, zaświadczenie ADR o przeszkoleniu kierowcy, dokumenty tożsamości członków załogi, świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych, certyfikat pakowania kontenera, kopia świadectwa dopuszczenia przez właściwe władze do przewozu niektórych towarów klas 1.4 i 5.2.
 5. Zasady wykonywania przewozów towarów niebezpiecznych.
  Przewozy w sztukach przesyłki. Sposoby przewozu. Kontrola poprzedzająca czynności ładunkowe. Czynności za- i wyładunkowe. Sposób rozmieszczenia ładunku na pokładzie pojazdu. Sposoby mocowania ładunku. Wymagania dotyczące rodzajów pojazdu lub kontenera. Ograniczenia dotyczące masy ładunku na jednostkę transportową. Przewozy luzem i przewozy w cysternach.

Dzień 3 - Pojazdy, ruch drogowy, odpady, sytuacje awaryjne, odpowiedzialność:

 1. Pojazdy w przewozach towarów niebezpiecznych.
  Oznakowanie pojazdów. Sposoby oznakowania. Tablice i nalepki ostrzegawcze i informacyjne. Oznakowanie pojazdów w przewozach w sztukach przesyłki, luzem i w cysternach. Wyposażenie pojazdów. Gaśnice i wyposażenie awaryjne. Konstrukcja pojazdów. Wymagania wobec pojazdów przewożących materiały wybuchowe oraz wobec cystern.
 2. Udział w ruchu drogowym i szkolenia ADR.
  Udział kierowcy w ruchu drogowym. Przewozy osób w kabinie. Zasady postoju i nadzorowania towarów. Znaki drogowe dotyczące przewozów towarów niebezpiecznych. Dodatkowe wymagania krajowe. Przejazdy przez tunele. Dopuszczenie pojazdów do ruchu drogowego. Szkolenia ADR. Szkolenia kierowców, doradców DGSA i innych osób uczestniczących w obrocie towarów niebezpiecznych.
 3. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych. Odpowiedzialność za szkody.
  Postępowanie w sytuacjach awaryjnych. Zachowanie się kierowcy i czynności, które powinien wykonać. Raport powypadkowy. Działania ratunkowe służb ratowniczych. Odpowiedzialność administracyjna, cywilna i karna za szkody wyrządzone w przewozach towarów niebezpiecznych.
 4. Przewozy odpadów niebezpiecznych i przewozy ADR w transporcie kombinowanym.
  Przewozy odpadów niebezpiecznych. Definicja odpadów i ich podział. Definicja odpadu niebezpiecznego. Podstawa prawna przewozów odpadów niebezpiecznych. Zasady wykonywania krajowego i międzynarodowego przewozu odpadów. Przewozy ADR w transporcie kombinowanym.
 5. Podsumowanie.
  Dyskusja, odpowiedzi na pytania, rozwiązywanie testów sprawdzających wiedzę. Przygotowanie do egzaminu.

Informacje dodatkowe:

 1. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów, ćwiczeń, prezentowania przykładów i omawiania przypadków.
 2. Ostatniego dania kursu odbywają się konsultacje oraz rozwiązywanie przykładowych testów egzaminacyjnych.
 3. Zajęcia prowadzą współpracujący z firmami przewozowymi i chemicznymi doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych (DGSA). Posiadają kwalifikacje, wiedzę i umiejętności w zakresie działalności Inspekcji Transportu Drogowego i Straży Pożarnej. Prowadzą szkolenia w zakresie obowiązujących przepisów krajowych i międzynarodowych regulujących transport drogowy, kontrole na drodze i w przedsiębiorstwie oraz zasady magazynowania towarów niebezpiecznych i postępowania po wypadku z udziałem takich materiałów. .
 4. Dodatkowo każdy uczestnik szkolenia uzyskuje dostęp do internetowej platformy szkoleniowej Akademii, gdzie może obejrzeć cały program szkolenia (slajdy, wykład, filmy) oraz ćwiczyć testy egzaminacyjne.
 5. Osoby szkolone otrzymują w cenie szkolenia podręczniki (nie wolno z niego korzystać na egzaminie).

Kontakt

Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

ul. Annopol 4B,

pok. 140 - piętro I.

03-236 Warszawa

 

Telefon : pn. - pt. w godzinach 9:00 - 17:00.

695 936 500; 695 936 501

 

e-mail: jmichniak@akademiatp.pl

              akademia@akademiatp.pl

 

Jesteśmy:

 

Członkiem ZMPD od 2005 r.

 

Członkiem Rady Społeczno-Gospodarczej Wydziału Transportu Politechniki Śląskiem w Katowicach.

 

Partnerem biznesowym i członkiem Rady Biznesu Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie

 

Mapa dojazdu