S T A N D A R D    A T P   w   z a k r e s i e   c e r t y f i k a c j i   o s ó b
(kwalifikacji zawodowych i kompetencji zawodowych)