U W A G A  ! ! !

Od 1 marca 2020 roku rozpoczął się proces likwidacji Akademii.

Od 1 stycznia 2021 roku nie sprzedaje
i nieudostępnia żadnych szkoleń.


 


Program szkolenia:  Ubezpieczenia dla transportu.

 

Informacje ogólne.

 • Definicja ubezpieczenia i najważniejszych pojęć stosowanych w ubezpieczeniach.

 

Cel ubezpieczenia.

 • Omówienie celu stosowania ubezpieczeń. Zasady i funkcje ubezpieczeń.

 

Ryzyka w ubezpieczeniach.

 • Pojęcie ryzyka ubezpieczeniowego.
 • Ryzyko i niepewność oraz różnice między nimi.
 • Podziały ryzyk i ich omówienie.
 • Zdarzenia losowe, a ryzyko.

 

Szkody w ubezpieczeniach.

 • Pojęcie szkody ubezpieczeniowej.
 • Podział szkód.
 • Odpowiedzialność za szkodę.
 • Szkoda majątkowa i niemajątkowa.
 • Naprawienie szkody.

 

Dokumenty w ubezpieczeniach.

 • Rodzaje podstawowych dokumentów ubezpieczeniowych i ich omówienie (Ogólne Warunki Ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia, polisa ubezpieczeniowa).

 

Klasyfikacja ubezpieczeń.

 • Podziały ubezpieczeń i ich omówienie.
 • Ubezpieczenia publiczne i prywatne.
 • Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze.
 • Ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne.

 

Ubezpieczenia społeczne.

 • Rodzaje ubezpieczeń społecznych.
 • Ubezpieczenia pracownicze (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe), zdrowotne i rolników.
 • Nowy system ubezpieczeń pracowniczych.

 

Ubezpieczenia gospodarcze.

 • Rodzaje ubezpieczeń gospodarczych i ich omówienie.

 • Ubezpieczenia osobowe i majątkowe.

 • Gospodarcze ubezpieczenia osobowe na życie, od następstw nieszczęsliwych wypadków, chorobowe, zdrowotne, posagowe, i emerytalno-rentowe.

 • Gospodarcze ubezpieczenia majątkowe (mienia i odpowiedzialności cywilnej) i ich omówienie.

 • Odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa.

 • Pojęcie działania i zaniechania działania.

 • Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej.

 

Ubezpieczenia komunikacyjne.

 • Pojęcie ubezpieczeń komunikacyjnych.
 • Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych i ich omówienie.
 • Odpowiedzialność cywilna w ruchu drogowy.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Zielonej karty, Auto-casco, od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i Car-Assistance.

 

Ubezpieczenia transportowe.

 • Rodzaje ubezpieczeń transportowych i ich omówienie.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora (OCS) i przewoźnika (OCP) oraz ubezpieczenie CARGO.

 

Likwidacja szkody.

 • Pojęcie roszczenia ubezpieczeniowego.
 • Zgłoszenie szkody (termin, skutki i forma).
 • Proces likwidacji szkody (uprawnienia ubezpieczonego, terminy).
 • Wypłata odszkodowania lub odmowa wypłaty (naliczenie i wypłata odszkodowania, odmowa wypłaty i dochodzenie roszczenia, terminy).

 

Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym.

 • Planowanie, diagnozowanie, kontrola i przeciwdziałanie powstawaniu ryzyk.
 • Metody ograniczania ryzyka (unikanie, zarządzanie, kontrola, transfer, dystrybucja, ubezpieczenie ryzyka).
 • Narzędzia ograniczania ryzyka (udział własny, odpowiedzialność za pierwsze ryzyko, franszyza integralna i redukcyjna, bonus-malus, regres ubezpieczeniowy i reasekuracja).

 

Jak się bezpiecznie ubezpieczyć?.

 • Określenie potrzeb.
 • Szukanie właściwego ubezpieczenia.
 • Zapoznanie się z ogólnymi warunkami dostaw (OWU).
 • Zawarcie umowy ubezpieczeniowej (wniosek umowy, suma i składka ubezpieczenia)
 • Pojęcia doubezpieczenia, nadubezpieczenia i niedoubezpieczenia.
 • Zmiany w umowie ubezpieczeniowej i jej rozwiązanie.

 

Instytucje ochrony ubezpieczonych.

 • Rodzaje instytucji ochrony ubezpieczonych i omówienie ich uprawnień.

Kontakt

Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

ul. Annopol 4B,

pok. 140 - piętro I.

03-236 Warszawa

 

Telefon : pn. - pt. w godzinach 9:00 - 17:00.

695 936 500; 695 936 501

 

e-mail:   glesinska@akademiatp.pl

              akademia@akademiatp.pl

 

Jesteśmy:

 

Członkiem ZMPD od 2005 r.

 

 

 

Mapa dojazdu